Referat fra styremøte november 2016

Referat fra styremøte 10.november 2016

 

Sted: Kafè En kopp, Bodø

 

Til stede: Astrid Rognan, Grethe Riber, Christer Andreassen og Kirsti Mentzoni.

 

Fraværende: Hans Einar Jensen

 

Foreningsmessig tilknyting til Norsk Nettverk for Down Syndrom – NNDS

 

Saken ble presentert på landsmøtet til NNDS og alle Ups & Downs foreningene har mottatt informasjon og forespørsel om saken. Vi er i utgangspunktet positiv til en slik ordning, så lenge det ikke gir noen negative virkninger for vår forening. Styret diskuterte saken og vi vil legge frem saken på neste årsmøte, mars 2017. Før vi kan gi noen innstilling her, ønsker vi avklaring på en del spørsmål og det er sendt følgende spørsmål til den som jobber med dette i NNDS:

 

 • Blir det satt noe “tak” på kontigenten? De som f.eks er 6 i husstanden i dag, vil de måtte betale 150 for første og så 75 x 5, dvs 525. Blir dyr kontigent som kanskje ekskluderer noen medlemmer?
 • Er det undersøkt hvordan det blir foreningene når kontigent betales tilbake som tilskudd til Ups & Downs? Hvordan skal vi synliggjøre medlemskontigent i våre regnskap/system?
 • Hvordan blir medlemsregister tilgjengelig hvis alt skal føres sentralt fra NNDS? Hvilke tilganger får vi til medlemsregistret for å holde oversikt over “egne medlemmer”?
 • Hva med de som er medlem i NNDS i dag og ikke med i en Ups & Downs forening, blir det automatisk medlemskap begge veier der det finnes Ups&Downs foreninger?
 • Hvilke kontrakter/avtaler inngås med de som ønsker å være tilsluttet NNDS og er det noen minus for foreningen med dette? Er det undersøkt hvordan det stiller seg ift søknader om tilskudd?
 • Må foreningen betale noe gebyr for å være med i NNDS ift faktureringer mv?
 • Hva med de som har medlemskap i begge foreninger i dag? Den praktiske løsningen hvis vi vedtar i mars 2017 at vi skal være en del av NNDS?

Vi vil gjerne ha avklart en del spørsmål før vi legger det frem på vårt årsmøte og lurer på om noen allerede har planlagt ekstraordinært årsmøte eller allerede avviklet det, mtp denne saken.

 

I tillegg bør vi sjekke med Helse Nord og fylket om dette vil gi noen endringer for oss med tanke på søknader om støtte.

Årsmøte og treff 2017

Vi har satt dato til helgen 17 – 19 mars 2017 og det blir i Bodø. Vi har sjekket diverse alternativ og i skrivende stund er det avklart at det blir på Scandic Havet i Bodø.

 • Diskuterer litt vedr. innhold foruten om årsmøte.
 • Landskonferanse må orienteres om.
 • Markering av den internasjonale dagen 21.3? Effekter – Astrid ansvarlig?
 •  Stand i glasshuset- vi må sjekke med senterleder om det er ok.
 • Mulige tema: IP/Spes.ped/BPA/Overganger skole – Grethe sjekker med mulig foreleser.

 

Loddsalg meldes inn med salgsstart 1.12.16 og trekkes på treffet.

 

 

Endring av styresammensetningen

 

Slik det er i dag innkalles vara på lik linje med resten av styret. Vedtektene sier vi skal ha et styre på 4 -6 medlemmer. I dag har vi 4+vara. Vi ønsker å endre slik at den som sitter som vara i dag, blir styremedlem og vedkommende ønsker også det. Gir beskjed til valgkomiteen og lager sak til årsmøtet på det.

 

Grethe orienterer de som sitter i valgkomiteen om tid og sted for årsmøte og informerer om at de må gjøre sin vanlige jobb her.

 

Diverse

Diskuterte litt vedr. LK 2018 i Bodø.

 

 

Bodø november 2016 

Grethe Riber

Referent

Referat fra styremøte april 16

Referat fra styremøte 21. april 2016

 

Sted: Kafè En kopp, Bodø

 

Til stede: Astrid Rognan, Grethe Riber, Christer Andreassen og Kirsti Mentzoni.

 

Fraværende: Hans Einar Jensen

Det er laget en egen mailadresse for foreningen: upsdnord@online.no til orientering.

Oppsummering av treff på Saltfjellet

Det var få familier som møtte, men de som var der hadde det trivelig i lag. Aking, grilling, mating av rein, kjøring med scooter m.v.

 

Høsttreff 2016

På årsmøtet ble vi enige om å prøve å gå for Brønnøysund som alternativ I, helgen 2-4 september 2016.  Styret diskuterer tilbudet og er usikker på valget. Det foreslås å innhente tilbud fra Sandnessjøen også, så i skrivende stund er det ikke klarlagt hvor det blir. Info vil bli sendt ut når det er avklart.

 

Starthjelpkurs i regi av LMS på Nordlandssykehuset Bodø

Grethe skulle egentlig presentere Ups & Downs Nordland på et starthjelpkurs hvor det var 2 familier som har barn med DS. Fikk avlysning samme dag, da familiene ikke kom pga sykdom.

 

Referat fra Landskonferanse 2016 på Fornebu

Kirsti og Grethe refererte litt fra LK 2016 på Fornebu.

 

Landskonferanse 2018 – i Bodø

Ups & Downs Nordland skal i samarbeid med NNDS arrangere LK i Bodø i 2018. Vi har forespurt en del personer om å sitte i styret for konferansen samt at 2 fra NNDS vil delta i denne gruppa. Avventer videre jobbing til vi har rapport og info fra årets arrangør. Vil sannsynligvis foreligge i løpet av mai. Kirsti foreslår en navngitt person med tanke på ungdomskonferansen og Grethe tar kontakt med vedkommende og spør om hun vil være med i styringsgruppa.

 

Tilskudd fra Helse Nord 2016

Grethe orienterer om midler vi har fått fra Helse Nord.

 

Midler Bufdir - søke

Det snakkes om mulighet for å søke midler her og om tiltak kan være f.eks skiskole/skitur til Hemavan i et slikt prosjekt. Kirsti sjekker.

 

Arbeidsoppgaver for styrets medlemmer

Oppgaver fordeles etter hvert som vi trenger det. Alle må bidra i forbindelse med både treff og planlegging av Landskonferanse. Vi må dra lasset sammen.

Kommunikasjon i styret

Vanskelig å samle alle til møte. Kommunikasjon skjer stort sett på mail og litt pr. telefon når ting skal avklares. Flott om alle i styret kan svare på forespørsler om ting som blir sendt ut enten det gjelder saker til behandling eller invitasjoner til treff mv. Gi beskjed selv om du ikke kan/vil delta.

 

Neste møte

Ikke fastsatt noen dato. Det vil nok bli noen egne møter for den arbeidsgruppa som er satt til neste landskonferanse, og her er ikke alle styrets medlemmer med. Det er likevel viktig at alle blir orientert om hva det jobbes med her.

 

Møtet slutt.

Bodø mai 2016

 

Grethe Riber

referent

Referat fra styremøte april 15

Referat fra styremøte 21.04.15

Sted:               Scandic, Bodø

Til stede:        Astrid Rognan, Christer Eliassen, Kirsti Mentzoni og Grethe Riber

Fraværende:  Hans Einar Jensen

 

 • Evaluering treff og årsmøte mars 2015 i Bodø.

Kun 4 evalueringsskjema ble levert. De få som leverte ga god tilbakemelding på både innlegget fra Lars Brustad samt opplegget ved flymuseet. Aktivitetsønsker som nevnes er uteaktiviteter så det får vi prøve på til høsten i alle fall. Tema/foredrag som er aktuelle er søsken og kosthold.

 

 • Økonomi

 Kostnadene til treffet havnet på det vi hadde anslått på forhånd. Økonomien vår er fortsatt god, så vi prøver å redusere utgiftene til deltakelse ved å gi reisestøtte m.v ved arrangement.

 

 • Stedsvalg for høsttreff 2015

Dato for høsttreffet blir helgen 4 – 6. september 2015. Alternativ dato er siste helg i august hvis vi ikke klarer å finne arrangementssted den aktuelle helgen. Stedsvalg for treff er Rognan eller Rana som alternativ 2. Grethe innhenter tilbud.

 

Oppdatert medlemsliste – nye medlemmer og verving

Leder orienterte om oppdatert medlemsliste med nye medlemmer og utmeldte medlemmer. Noen har meldt seg ut selv, og andre blir meldt ut av leder hvis de ikke svarer på purring som sendes på mail. Ellers oppfordres det som før til å verve familiemedlemmer som f.eks tanter, onkler, besteforeldre m.v. Det er viktige støttemedlemmer for oss. Informasjon om kontingent ligger på hjemmesiden vår, ellers kan de henvises til leder for informasjon.

 

Oppfordrer også til å verve flere som kan velge vår forening som grasrotmottaker hos Norsk tipping. Minner om vårt organisasjonsnr som er: 993 303 305

Møtet slutt

Bodø april 2015

Grethe Riber

Leder og referent

Referat fra styremøte oktober2014

Referat fra styremøte 23.10.2014


Sted:                Hjemme hos Lars Ivar Henriksen

Til stede:        Astrid Rognan, Lars Ivar Henriksen og Grethe Riber

Fraværende: Hans Einar Jensen og Kirsti Mentzoni


Evalueringsskjemaer fra høsttreff i Mosjøen i september 2014


Det var ikke så mange evalueringskjemaer, men totalt sett virker det som alle var fornøyd med treff og aktiviteter. Vi var jo veldig heldig med været når vi hadde uteaktiviteter begge dagene.


Planlegging i forbindelse med neste treff helgen 6-8 mars 2015 på Radisson hotell i Bodø


Vi fordeler arbeidsoppgaver i forhold til planlegging og organisering av arrangementet.


            Kontakt og avtaler med hotellet - Grethe


            Barnevaktordning og organisering av denne - Astrid


            Innhente tilbud på aktivitet på lørdag – Lars Ivar


Forelesere – Grethe har kontroll på opplegg lørdag. Søndag jobbes videre med. Sender forespørsel til Statped. Avventer svar her. Alternativ II: Noen som kan snakke om søsken til barn med Ds.


Underholdning? Grethe sjekker muligheter


Loddsalg – Grethe melder inn. Ber styret og eventuelt andre medlemmer hjelpe til og skaffe til veie gevinster til lotteriet.


Styret holder kontakt underveis for ev. avklaringer før informasjon og invitasjon sendes ut.    

 

Julebord/nyttårsbord for de voksne      


Vi har flere år på rad hatt en sosial sammenkomst i Bodø for de som har anledning å komme. I år hadde vi nyttårsbord på Bjørk og nå er spørsmålet om det er noen interesse for julebord 2014 eller nyttårsbord 2015. Grethe har sendt ut mail med forespørsel om interesse, samt om noen kunne påta seg å innhente tilbud/reservere bord, men fikk liten respons. Da tolkes det som at folk har nok å styre med før jul, så får vi heller lodde stemningen over nyttår for å se om det er noen interesse for et lite sosialt lag med god mat og prat rundt bordet.


Invitasjon til barnehabiliteringen


U&D er som tidligere invitert til å komme på besøk til familier som har barn med DS og har sitt opphold på barnehabiliteringen. Vi er så heldige å få lov å komme og hilse på 3 familier den 4.11.14 og det gleder vi oss til. Grethe og Amalie stiller, samt inviterer med seg et yngre barn med foresatte.


Møtet slutt

Bodø nov 2014


Med vennlig hilsen

Grethe Riber

Leder og referent


   

Referat fra styremøte april 2014

Referat fra styremøte 30.04.2014

 

Sted:                Kafe Mon Ami i Bodø

Til stede:        Astrid Rognan, Lars Ivar Henriksen og Grethe Riber

Fraværende: Hans Einar Jensen og Kirsti Mentzoni

 

 • Evaluering treff og årsmøte i Sulitjelma

   

  Stort sett positive tilbakemeldinger fra deltakerne på treffet og opplegget i Sulitjelma og det er jo flott. Noen kommentarer om avstand mellom møterom og barnevaktrom, men det er ikke forhold som vi som arrangør rår over.

   

 • Oppsummering av spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle hovedmedlemmer

   

  Det mangler en del svar og det er synd at våre medlemmer ikke kunne prioritere 3 enkle spørsmål som omfattet reiseavstand, tidspunkt og viktigheten av støtte til deltakelse. Sammenfatningsvis ønsker mange at treff har en sentral plassering og at maks reiseavstand for mange er 20 – 30 mil.

   

 • Stedsvalg for høsttreff 2014

   

  Dato for høsttreffet ble satt under årsmøtet og det er helgen 5 – 9. september 2014. Alternative stedsvalg for treff er Rana, Mosjøen, Kjerringøy/Bodøområdet og Namskogan. Årsmøtet ga uttrykk for at Vesterålen ikke var så aktuelt likevel som vi tidligere hadde antydet. Vi innhenter tilbud og ser hva vi lander på. Informasjon sendes ut så snart vi har noe konkret på papiret.

   

 • Oppdatert medlemsliste – nye medlemmer og verving

   

  Oppdatert medlemsliste med nye medlemmer og utmeldte medlemmer ble gjennomgått. Noen har meldt seg ut selv, og andre er blitt meldt ut av leder på grunn av manglende betaling av kontingent. Vi kan gledelig melde at vi har fått en ny familie som bor på Longyearbyen som medlemmer, og en ny familie i Bodø som fikk en gutt i april i år med DS. Ellers oppfordrer styret våre medlemmer om å verve familiemedlemmer som f.eks tanter, onkler, besteforeldre m.v. Det er viktige støttemedlemmer for oss. Informasjon om kontingent ligger på hjemmesiden vår, ellers kan de henvises til leder for informasjon.

   

 • Forespørsel om støtte til Dea

   

  Vi har fått en forespørsel om vi kunne støtte Dea økonomisk. Dea er en liten jente med DS som har fått leukemi og bor i Kosovo. Det er flere forskjellige grupper som er opprettet på Facebook for denne jenta som sliter med å få rett behandling i Kosovo, samt at det er et økonomisk spørsmål for foreldrene. Som forening syns vi det er vanskelig å gå inn å støtte økonomisk til denne saken da det er mange usikre momenter her, men vi oppfordrer alle som kunne tenke seg å hjelpe om å gjøre det på privat initiativ. Søk om gruppen på FB for mer informasjon.

   

 • Starthjelpkurs 11.juni ved NLSH i Bodø

   

  Vi er som tidligere invitert til å presentere Ups & Downs Nordland på starthjelpkurs som arrangeres i regi av Nordlandssykehuset, på LMS sentret. Dato er satt og nærmere informasjon kommer når de har oversikt om det kommer noen familier som har barn med DS.

   

 • Generell informasjon

   

  Oppfordrer til verving av Ups & Downs Nordland som Grasrot mottaker til Norsk Tipping. Koster ingenting for den som tipper men 5 % av innsatsen kommer foreningen til gode. Bare opplys navn på organisasjon eller vårt organisasjonsnr som er: 993 303 305.

   

  Møtet slutt

  Bodø mai 2014

   

   

  Grethe Riber

  Leder og referent

Referat fra styremøte oktober 2013

REFERAT FRA STYREMØTE 3. OKTOBER 2013

 

Sted:               Hjemme hos Lars Ivar Henriksen

Til stede:        Lars Ivar Henriksen, Astrid Rognan og Grethe Riber

Fraværende: Hans Einar Jensen og Kirsti Mentzoni

 

 

        Valg av sted for neste treff og årsmøte helgen 14-16. februar 2014

 

Det er innhentet tilbud fra Saltfjellet, Stokmarknes og Sulitjelma. Etter en del diskusjon og vurderinger blir vi enig om å gå for Sulitjelma. Vi er også enig om at Stokmarknes er et flott sted for å ha høsttreff, og gir tilbakemelding til Vesterålen om at vi vil innhente nytt tilbud i løpet av våren. Prøve å få til mest mulig sosialt treff for alle. Stikkord her blir, ake/ski bakke, sjekke muligheter for bespisning i lavvoo, basseng m.v. Grethe og Lars Ivar prøver å sette opp et utkast til program. Vil prøve å sette opp et lite ”tema” også i programmet med kort varighet. Kanskje vi også får til litt underholdning under felles middag på lørdags kveld.

 

        Støtte til hovedmedlemmer som ønsker å delta på LK 2014 i Trondheim

 

Landskonferansen går av stabelen i mars 2014 i Trondheim. Styret har vedtatt at det gis tilskudd til deldekning av deltakeravgift på kr. 1 000,- pr. hovedmedlem (foreldre/foresatt) som ønsker å delta her.  Det er en flott konferanse for foresatte og fagpersoner. Beløpet utbetales i etterkant av deltakelsen og man må dokumentere at man har vært der. Det sendes ut informasjon om tilskudd sammen med info om konferansen når det foreligger.

 

        Prosjekt – samarbeid med Russland

 I skrivende stund har Hans Einar som er vår kontaktperson ovenfor Russland, sendt en mail til kontakten der for å høre om det skjer noe angående samarbeidet og prosjektet deres. Det siste vi hørte var at de skulle søke om midler til prosjektet.

 

        Samarbeid med Ups & Downs i Troms/Finnmark

 

Det er ingen organisert Ups & Downs forening i våre to nordligste fylker, men de har laget en gruppe på facebook hvor det blir utvekslet litt informasjon m.v. Det hadde jo vært flott om det ble en forening også her som vi kunnet samarbeide med om å arrangere felles treff. Vi ønsker å invitere dem til vårt treff i februar 2014, og legger ut vår invitasjon i den gruppa. Det eneste de ikke kan delta på er jo vårt årsmøte som også arrangeres den helgen.

 

 

        Treff på Lekedilla i Bodø

 

Vi inviterer til treff på Lekedilla i Bodø søndag 20. oktober kl. 16.30. Foreningen betaler billett for sine medlemmer her. Egen invitasjon sendes ut på mail og legges ut på FB.

 

        Eventuelt

 

Sjekke ut søknadsfrister for tilskudd/søknad Helse Nord 2014. Pleier å være i desember året før.

 

Møtet slutt

Bodø 06.10.13

 

Grethe Riber

Referent

Referat fra styremøte april 2013

REFERAT FRA STYREMØTE 24. APRIL 2013

 

Sted: KafeenEn kopp” i Bodø

Til stede: Astrid Rognan, Lars Ivar Henriksen, Kirsti Mentzoni og Grethe Riber

Fraværende: Hans Einar Jensen

 

Ø   Gjennomgang av evalueringsskjema fra årsmøte og treff, mars 2013 i Bodø

Vi gjennomgikk de skjema som var kommet inn. Her er både ris og ros og det får vi ta til etterretning. Ikke alle tilbakemeldinger er like enkelt å gjøre noe med, men slik vil det alltid være.

 

Ø   Oppgjør med hotellet

Grethe har vært i kontakt med hotellet i etterkant og de beklaget en del uheldige omstendigheter for oss, samt at vi fikk reduksjon i pris på grunn av dette.

 

Ø   Oppdatert medlemsregister

Medlemsregistret for 2013 er oppdatert. Noen faller fra og noen nye medlemmer kommer til. Det er fullt ut mulig å verve medlemmer hele året. Ta kontakt med styret hvis dere trenger opplysninger for å verve medlemmer. Ligger også informasjon på vår hjemmeside – til orientering.

 

Ø   Inntekter lotteriet

Regnskapet for lotteriet vi hadde i forkant og under treffet viser en inntekt på kroner 15 564. Dette er kjempebra. Alle gevinster er sponset av enkeltpersoner, medlemmer eller forskjellige firma, så det er ren netto for foreningen.

 

Ø   Høsttreff 2013

Dato for årets høsttreff blir helgen 30.8 – 1.9. Alternativ 2 er 13 – 15.9.13. Info vil bli sendt ut så snart vi har litt informasjon på plass. Vi fordeler oppgaver på steder som skal sjekkes/innhentes tilbud fra og så snart vi har klarert hvor vi skal være vil informasjon bli gitt.

Etter tilbakemeldinger vil vi sannsynligvis prøve å få til mest mulig sosiale fellesaktiviteter på dette treffet, og ikke legge så stor vekt på faglig innhold/foredrag her.

Alternative steder som diskuteres er: Rognan, Vestvatn, Sulis, Rana, Valnesfjord, Lofoten/Vesterålen.

 

Ø   Reklameartikler

Grethe prøver å innhente tilbud på nye reklameartikler med vår logo på for videresalg/gaver. Alternative ting kan være sekker, vesker, buff etc. Må ikke være så kostbart at medlemmene ikke ønsker å kjøpe det.

 

Ø   Eventuelt

Grethe prøver å lage en oversikt over tema og forelesninger som vi har hatt på våre treff siden vi startet i 2008. Da er det greit å gå tilbake å se hva vi har hatt tidligere, og eventuelt se hva som kan være greit å ta på nytt for nye medlemmer.

 

Møtet slutt.

Bodø 07. mai 2013

 

Grethe Riber

referent

Referat fra styremøte september 2012

Sted: Meyergården Hotell, Mo i Rana

Dato: 09.09.2012 

Til stede: Astrid Rognan, Cathrine Jakobsen, Hans Einar Jensen og Grethe Riber

 

Meldt forfall/ikke til stede: Kirsti Mentzoni

 

 

       Evalueringsskjema fra treffet i Rana

 

Vi tar en rask gjennomgang av de skjema som ble innlevert i dag, og Cathrine lager et sammendrag av disse. Kreativt verksted ble veldig godt mottatt av de fleste ser det ut som.

 

       Årsmøtehotell 1 – 3. mars 2013 i Bodø

 

Vi må innhente tilbud på overnatting, møterom, barnevaktrom og bespisning til årsmøte og samling i mars 2013 og fordeler oppgaver som følger:


- Grethe innhenter tilbud fra Rica i Bodø    
- Cathrine innhenter tilbud fra Skagen Hotell
- Hans Einar innhenter tilbud fra Thon Hotell

 

Når alle tilbud er mottatt må styret bestemme seg for hvilket hotell vi skal gå for så snart som mulig.

 

Astrid sjekker ut en del i forhold til mulig forelesning/aktiviteter. Stikkord her er barneaktivitet, ernæring/kosthold, hørsel. Hun sender ut mail til styret så snart hun har fått tilbakemelding på sine forespørsler.

 

       Aktivitet for alle:

Tur til Bratten? Cathrine sjekker hvilke muligheter vi har her.

4-H gård med fjøsbesøk og hestekjøring? Grethe sjekker ut dette .

 

Barnevaktordning: Astrid tar ansvar for dette og ordner alt praktisk rundt det.

 

Så snart vi har fått avklart noen praktiske detaljer, bør styret sette opp en plan over innholdet for årsmøtehelga og treffet.

 

       Innkjøp av programvare

Leder ønsker programvare for medlemsregister i Ups & Downs Nordland. Får fullmakt fra styret til å foreta ev. nødvendig innkjøp innenfor rimelighetens grenser. Astrid som har økonomiansvar overtar utsending av regninger fra og med neste år i forbindelse med medlemskontigent.    

 

       Eventuelt

 

Lisbet fra Herøy hadde en avslutningstale på treffet hvor hun ytret ønske om at foreningen burde ha kontaktperson for familier som oppelever krise/akutt sykdom/død m.v. I skrivende stund har leder på ny vært i kontakt med Lisbet og hun kunne tenke seg å være en slik kontaktperson for Ups & Downs Nordland. Dette bør vi publisere via mail til våre medlemmer, samt på vår hjemmeside.

 

Møtet slutt


Grethe Riber

Referent

Referat fra styremøte mai 2012

Sted: Dolly Dimple, Bodø

 


Dato:
10.mai 2012

Til stede: Astrid Rognan, Cathrine Jakobsen, Kirsti Mentzoni og Grethe Riber

 


Meldt forfall/ikke til stede:
Hans Einar Jensen

 


*
Evaluering treff og årsmøte i Narvik, mars 2012

 

Deltakelsen var mindre enn forventet, men det rår vi ikke over. De tilbakemeldingene som ble gitt var positive. Vi lager et sammendrag av evalueringsskjemaene og sender ut til våre medlemmer til informasjon.

 


*
Økonomisk status i foreningen

 

Økonomien er god og solid. Vi har opprettet et minnefond som vi har valgt å kalle Øyvind’s minnefond etter Øyvind Stensland Olsen som var første medlem i foreningen. Her er kommet inn kr. 10 400 i pengegave. Det skal lages statutter for bruk av denne kontoen og de vil bli lagt fram som sak på neste årsmøte. Stikkord for bruk av disse pengene er kos, glede og trøst etter ønske fra familien. Kirsti lager utkast til statutter.

 


*
Høsttreff i foreningen – tid og sted

 

Leder har innhentet tilbud fra Mosjøen og Mo i Rana for de 2 første helgene i september. Har også vært i kontakt med medlemmer i Mosjøen for hjelp til å finne egnet stede.

 

Styret blir enige om helgen 8 og 9. september 2012 for treff. Stedet blir Mo i Rana. Vi diskuterer litt angående innhold for helgen. Vi vil prøve å få til ett faglig foredrag og ellers aktiviteter og sosialt samvær for deltakerne.

 

Aktuelle ting kan være: Badeland, banen på Storforshei. Reisestøtte vil bli gitt som før ved treff. Egenandel på reise vil sannsynligvis bli samme som tidligere – 400 kr. Overnatting dekkes av deltakerne og så dekker vi en del av bespisning m.v. Barnevaktordning under foredrag. Info vil bli gitt så snart vi har noe konkret på plass.

 


*
Finne dato for årsmøte og treff 2013

 

Fastsettes helgen 1 – 3. mars 2013 og vi vil da prøve å sette denne helgen som en fast helg for arrangementet, etter vedtak på siste årsmøte.

 

Det gjenstår å finne sted og tema. Noen stikkord fra evalueringen i Narvik er foredrag fra motivator, info om tidlig ultralyd m.v.

 


Møtet slutt


Bodø 20.05.12

 

Grethe Riber

referent

Møtereferat fra oktober 2011

REFERAT FRA STYREMØTE 16. OKTOBER 2011

 

Sted: Saltstraumen fritidssenter kl 19.00

 

Til stede: Astrid Rognan, Kirsti Mentzoni, Cathrine Jakobsen og Grethe Riber

 

Meldt forfall/Ikke til stede: Hans Einar Jensen

 

      Oppsummering fra høsttreff på Hamarøy september 2011

 

Vi var veldig heldig med været på Hamarøy så det var flott med utelek og besøk på Helland Hestesenter. Bra tilbakemeldinger på foredrag om stoffskifte. Noen småting blir det alltid som kunne vært forbedret men det ble gitt tilbakemelding om ønske om et fast høsttreff.

 

Fra leders synspunkt syns jeg det var uheldig at så mange av de som hadde meldt seg på lunch på søndag, valgte å dra hjem før lunsjen. Ikke alle var like flink å gi beskjed om dette og for foreningen som arrangør ble det pinlig ovenfor vertskapet på campingen som hadde fått forhåndsbestilling på maten. Vi må lage oss rutiner for hvordan vi unngår slike episoder, og  tar dette til etterretning ved planlegging av senere arrangement.

 

      Valg av sted og helg for samling og årsmøte 2012 i foreningen

 

Vi har innhentet tilbud fra Rognan, Sulitjelma, Saltfjellet og Narvik. Styret går gjennom det vi har fått og bestemmer oss for at årsmøte og samling 2012 skal avholdes i Narvik. Vi har satt av 3 alternativer til helger og den som passer best i forhold til vinterferie, landskonferanse m.v er helga 10 og 11. mars 2012.

Vi samarbeider med styremedlem som bor i Narvik for å avklare med hotell, innhente foreleser og praktiske ting i forhold til arrangementet. F.eks rabatter alpinanlegg, sponsing osv.

 

Andre ting som må avklares i forkant tar vi pr. telefon og mail i styret.

 

      Lotteri i forbindelse med arrangementet

 

Kirsti tar ansvar for innmelding av lotteri til lotteritilsynet. Vi starter loddsalg i januar 2012 og det trekkes på arrangementet i Narvik. Kr. 2,- pr. lodd. Henstiller til medlemmer om å ”tigge” gevinster og gi tilbakemelding til Kirsti om hva man har ordnet.

 

      Reklame/profilering

 

Grethe skal prøve å innhente nytt tilbud på reklamepenner til foreningen. Astrid innhenter pris på trykking av logo + tekst på ballonger samt roll-ups hos lokalt firma i Bodø.

 

      Internasjonal DS dag 2012

 

Den internasjonale Downs Syndrom dagen er 21.3. Vi sender ut oppfordring til våre medlemmer om å prøve å gå sammen og markere dagen med arrangement eller profilering i media. Foreningen har blant annet buttons og klistremerker som vi kan sende ut til medlemmene for utdeling ved en slik markering. Ta kontakt med Grethe på mail eller telefon.

 

 

      Førjulsbord i Bodø

 

 

Vi har tidligere år prøvd å samle de voksne i Salten til førjulstreff med god mat og drikke. Vi setter av 2 datoer og sender ut forespørsel om interesse. Hvis det blir liten interesse, tar vi nytt initiativ til nyttårs treff med god mat og drikke i januar/februar 2012.

 

      Treff på Lekedilla i Bodø

 

Vi inviterer til førjulstreff på Lekedilla i Bodø 4.12. Grethe sender ut invitasjon. Det blir servering av gløgg, pepperkaker og mandarin. Ber om påmelding så vi vet ca. hvor mange vi blir.

 

Møtet slutt

 

Oktober 2011

Med vennlig hilsen

 

Grethe Riber

referent

Møtereferat fra mai 2011

REFERAT FRA STYREMØTE 11. Mai 2011

 

Sted: Saltstraumen Hotell, kl 19.00

 

Til stede: Astrid Rognan, Kirsti Mentzoni og Grethe Riber

 

Fraværende: Cathrine Jakobsen og Hans Einar Jensen

 

 

v   Evaluering etter treffet i Saltstraumen i februar

 

Cathrine samlet inn de skjema som ble fylt ut og det var stort sett positive tilbakemeldinger. Vi glemte å sette av tid til presentasjon av deltakerne og det tas til etterretning til neste samling/treff. Ellers er vi selv fornøyd med arrangementet og de foreleserne vi hadde engasjert.

 

v   Utsendt medlemsliste

 

Grethe har laget en medlemsliste over hovedmedlem og foresatte som er distribuert til alle etter at de hadde svart på forespørsel om det var greit. 2 familier reserverte seg mot å stå med navn på liste.

 

v   Oppfølging av saker fra årsmøtet

 

Vi utsetter saken om å finne sponsorer foreløpig. Økonomien er brukbar og vi må ha et møte med flere til stede for å bli enige om hvilket opplegg vi skal gå for. Hva kan vi tilby, faste priser etc.

 

Dato for neste årsmøte med samling - februar/mars. Vinterferie uke 9 og den må vi unngå. Alternativer for dato som vi kommer opp med er:

 

Uke 8: 25+26.februar. Uke 10: 10+11.mars eller Uke 11: 17+18. mars.

 

Vi kommer tilbake med en standard forespørsel som skal sendes til alle aktuelle som ble foreslått på årsmøtet i Saltstraumen.

 

v   Høsttreff på Hamarøy

 

Aktuelle datoer: Lørdag/søndag 3 og 4.9 eller lørdag/søndag 10 og 11.9.

 

Vi ser på alternativer for overnatting og treffsted og blir enige om å kontakte Hamarøy Fiskecamping da det ser ut som de har størst overnattingskapasitet.

 

Grethe tar kontakt med campingen for å høre hvilke muligheter det er for å reservere osv.

 

Opplegg:

-           Invitere alle som vil komme fra Nordland, Troms og Finnmark

-           Medlemmer får reisetilskudd som i Saltstraumen. Kr 2,- pr. km og egeneandel på 400 kr.

-           Lunch/middag lørdag dekkes for medlemmene

-           Ev. grillmat og aktivitet dekkes også for medlemmene

-           Alle betaler egen overnatting

Prøver å få til et opplegg med en liten faglig bit og resten baseres på sosialt samvær. Grethe prøver å ordne foreleser.

 

v   Treff på Lekedilla

Vi inviterer til treff på Lekedilla for de som har lyst og anledning – søndag 29. mai kl 1600. Foreningen betaler inngangsbilletten for sine medlemmer.

 

Møtet slutt

 

Bodø mai 2011

 

 

Grethe Riber

referent

Møtereferat fra desember 2010

REFERAT FRA STYREMØTE 14. DESEMBER 2010

 

Sted: Tverlandet

 

Til stede: Astrid Rognan, Cathrine Jakobsen og Grethe Riber

 

Sak: Fastsette endelig program og organisere ting i forbindelse med treff og årsmøte 25 – 27  februar 2011.

 

Vi kladder program med ca tider og tar kontakt med foreleserne for å høre om det er ok med de tidspunkt vi har satt.

 

Diskusjon rundt organisering av barnevaktordningen, samt betalingen for dette. Cathrine har ansvar for å kontakte barnevaktene og gjøre en konkret avtale. Forslag betaling:0 – 10 barn: Kr 4 000,-. 10 – 20 barn: Kr. 6 000,-.

            Cathrine tar ny kontakt med hotellet for å avklare noen detaljer til den aktuelle helgen. Lunch søndag under årsmøtet - vi organiserer/ bestiller enkel mat.

 

            Billetter for Marthe og Kjersti – Astrid undersøker priser og tider samt ordner bestilling av disse.

 

            Reisefordelingssystem. Vi kontakter Hans Einar på telefon og blir enige om følgende: Km sats på kr. 2,- pr. familie/bil. Egenandel på kr. 400,-.

 

            Invitasjon av andre ”ikke medlemmer” til foredraget med Marte. Pris kr. 200,- for å delta og beløpet inkluderer kaffe og frukt. Vi vil prøve å sende invitasjon til følgende:

 

 • Barnehagekontoret for videre informasjon til aktuelle
 • Habilitering, fødeavdeling, sosionom m.fl ved Nordlandssykehuset i Bodø
 • Fysioterapeut/Rehab i Bodø
 • NFU
 • Helsestasjoner

 

Vi tar kontakt med avisa for å prøve å få laget en reportasje i forkant av arrangementet.

 

Påmeldingsfrist til samlingen – ca 14.februar 2010.

 

Diverse:
Vi gikk gjennom søknad til Helse Nord for å søke tilskudd for 2011, samt skrev rapport for tilskudd vi har fått utbetalt for 2010.

 

Møtet slutt

 

Bodø 31.12.10
Grethe Riber
referent

Møtereferat oktober 2010

Til stede:Astrid Rognan, Cathrine Jakobsen og Grethe Riber

 

Utgangspunktet for møtet er primært samling og årsmøte for 2011 samt litt oppfølging av tidligere saker.

Div. orientering

 

Astrid Rognan fikk i etterkant av årsmøtet oppdrag med å finne valgkomite. Hun har fått følgende personer til å påta seg vervet som valgkomite: Line Stolpen, Bodø og Lena Johansen, Bodø. De får informasjon i god tid før årsmøte om sine oppgaver.

 


Tilskudd fra Helse Nord 2011

 

Grethe sjekker frist og mulighet her. Vi har fått tilskudd tidligere år etter søknad.

Utbetaling av støtte i forbindelse med Nord-Norsk treff i Mosjøen.

 


Styret har tidligere vedtatt at vi ville gi støtte hvis NAV/pasientreiser ga avslag til våre medlemmer. Forutsetningen for å få utbetalt tilskudd er at deltakerne måtte søke pasientreiser, slik at ev. avslag gir grunnlag for utbetalingen. Dette ble presisert både i Mosjøen og ved mail senere til deltakerne.

Nå er avslagene begynt å komme inn, og vi ble enige om å starte utbetaling av støtte etter hvert som vi har mottatt avslag. Etter avtale med NNDS gir vi ”bostøtte” og NNDS vil ev. utbetale reisestøtte hvis de har midler til det. Bostøtten gis med inntil kr. 2 000,- pr. familie.

Årsmøte/treff 2011

 


Vi har hatt flere alternativer vi har snakket opp, men har nå vedtatt at det blir i Saltstraumen hvis ikke noe spesielt skulle hindre det. Her har vi skole med basseng, camping og hotellet. Det har tidligere vært vanskelig å finne sted for å samle alle til sosialt samvær og vi prøver nå å innhente tilbud fra hotellet for og kanskje få til hele arrangementet her. Etter kontakt med foreleser har vi fastsatt helga 25-27 februar 2011.

 

Cathrine har ansvar for å innhente tilbud og reservere skole med basseng for den helga.

Grethe har ansvar for all kontakt og avtale med foreleser(e).

Vi har fått positivt svar fra Marte Wexelsen Goksøyr og hennes mor Kjersti, om at de vil komme til vårt arrangement og det er vi veldig glad for. Program er ikke fastsatt enda, men det jobber vi videre med. Foreløpige stikkord er:

 

- Innreise fredag ettermiddag/kveld

- Foredrag m.v. blir på lørdag

- Vi prøver å få til en barnevakt ordning under forelesning både lørdag og søndag

- Bassengtilbud på skola

- Åpne for andre under foredraget med Marte – invitere ansatte i barnehage, kommune m.v.

- Loddsalg

- Ev. annen foreleser i tillegg – PPT? IOP?

- Årsmøte søndag

- Reisefordeling på medlemmene, etter rimeligste alternativ

- Foreningen tar en del av utgiftene med mat osv

- Annonsere i god tid – samarbeid med media

- Påmelding også for foredraget fra de som ikke er medlemmer

 


Eventuelt:

 


Organisere treff på Lekedilla i Bodø før jul – Astrid finner forslag til dato

 

Julebord i Ups & Downs for de som har anledning å delta – innhente tilbud og finne dato hvis noen i styret kan ta ansvar for det.

 

 


Møtet slutt

 

Bodø 24.10.10

 

 


Grethe Riber

Leder

Møtereferat fra mai 2010

REFERAT FRA STYREMØTE 20. MAI 2010  

Sted:   Dolly Dimple, Bodø

Til stede: Hans Einar Jensen, Astrid Rognan, Cathrine S. Birkelund, Kirsti Mentzoni og Grethe Riber

Sak 1:Valg av valgkomite – utsatt sak fra årsmøte

 

Vi har forslag på en del kandidater, og Astrid får oppgaven med å spørre de aktuelle. Vi skal velge 2 personer til valgkomite. Astrid gir tilbake-melding til Grethe når det er ordnet og så tar vi saken med i neste møtereferat som orientering.

  Sak 2: Aktiviteter – bruk av midler

Grethe foreslår en samling/temadag til høsten hvis det er mulig å få til. Forslag på innhenting av foreleser legges fram. Grethe påtar seg å skrive brev til vedkommende å høre hvilke muligheter som finnes for at vedkommende skal komme til Nordland.

Reisestøtte diskuteres i.f.m Nord-Norge treffet hvis ikke NAV dekker noe, og vi enes om et mulig beløp som skal settes av hvis vi skal gå for den løsningen.

Ellers diskuteres sted for årsmøte og treff neste år. Hans Einar purrer på i Narvik for å få noe skriftig tilbud og Cathrine sjekker opp muligheter/tilbud i Sulitjelma.

 

Ellers foreslås innkjøp av film om Karen Gaffney og styret går inn for det. Grethe bestiller.

  Sak 3: Rekruttering av medlemmer

 

Vi prøver å synliggjøre foreningen og håper at ”ryktet” går om at vi eksisterer slik at flest mulig får vite om oss. Hjemmesiden er oppegående og er en informasjonsside som vi håper sykehusene og fødeavdelingene husker på når nye borgere kommer til verden. I tillegg har jo alle fødeavdelingene fått utlevert vår brosjyre for utdeling.

Sak 4: Annonsering/synliggjøring av foreningen

 

Vi blir enige om å sette annonse i bladet Marihøna og bladet Samfunn for alle (NFU). Astrid lager utkast til annonse.

 
Sak 5: Reklameartikler

 

Foreningen har jo krus og drikkeflasker for salg, samt skjorteloger. Vi har
få krus igjen, og enes om
å bestille ny forsyning av disse. Før Grethe ev. bestiller hos samme leverandør som tidligere, foreslår

Hans Einar å innhente div. tilbud fra Troms Produkter på reklamemateriell.
Han får ansvaret for å få
skriftlig tilbud og kontakter resten av styret for å diskutere saken når han har mottatt dette.

Sak 6: Referat fra Bergen/LK 2010

Hans Einar og Grethe orienterte litt fra Bergen. Det er lagt ut referat på hjemmesiden vår.

Div. orientering

 

Grethe orienterte om at hun hadde deltatt på kursdag (2 ganger à 45 min)ved nyfødtmedisin på NLSH og fortalt om sin opplevelse når Amalie ble født, hvordan hun opplevde det i avdelingen,

samt fikk informert om foreningen og hjemmesiden.

 

Grethe og Amalie er også invitert av Habiliteringen nå i juni, når det skal være samling for nye foreldre og deres barn. Dette er flotte tiltak som vi må utnytte for å spre informasjon om Ups & Downs Nordland, å være støttespillere for nye familier som skal trø samme veien som oss andre.

 

Det er alltid lettere å vite at man er flere i samme båt.

 

Møtet slutt

 

Bodø 6. juni 2010

 

 

Grethe Riber

referent

Møtereferat fra september 2009

REFERAT FRA STYREMØTE 21.09.09

Sted: Sandhornøy

 

Til stede: Kirsti Mentzoni, Astrid Rognan, Grethe Riber, Cathrine S. Birkelund

 

Meldt forfall: Kathy Frøskeland

 

ü  Årsmøte 2010

·         Etter forespørsel på e-post til medlemmene, om forslag til tema for en fagdag i forbindelse med årsmøtet, er det kommet inn to forslag. På bakgrunn av disse ble styret enige om at tema for årsmøte 2010 skal være overgangen fra barnehage til skole.

·         Kirsti tar kontakt med Spesialpedagogisk Senter i Nordland (SSN) for å høre om muligheten for at SSN kan være en samarbeidspartner her. Vi skal også prøve å få til et tegn-til-tale kurs for søsken.

·         Foreningen må ha en godkjent opplæringsinstitusjon som arrangør for fagdag i forbindelse med årsmøtet om deltakerne skal ha muligheten til å få opplærings-penger.

·         Tid: vi forsøker å unngå vinterferien, påskeferien og landskonferansen i Bergen i mars.

·         Sted: Junkerdal turistsenter og Valnesfjord Helsesportsenter foreslått. Grethe sjekker evt. ledig kapasitet med begge.

 

ü  Orientering ang. økonomi

·         Vi har fått tilskudd fra Helse Nord, og fra Nordland Fylkeskommune, forutenom inntekter fra medlemskap.

·         Styret enes om at vi skal kjøpe inn stempel med logo, og at det skal innhentes tilbud på og ev. bestille logo som kan strykes på klær og lignende til profilering av foreningen. Grethe snakker med BoPro og Engmo Kontorservice om dette. Vi vurderer om det skal lages andre ting med reklame på.

 

ü  Innkommet post:

·         Årsmelding fra Nordland Fylkeskommune

·         Brev fra Nordland fylkeskommune, næring og regional utvikling der vi oppfordres til å foreslå kandidater til tilgjengelighetsprisen.

 

ü  Samarbeid med andre fora

·         Vi har tidligere tatt initiativ overfor Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) til samarbeid om kostholdskurs, fordi vi visste om at NFU hadde et slikt kurs under planlegging. Har fått positive tilbakemelding der NFU også foreslår et evt. felles styremøte med emnet samarbeid på en bredere front.

    

ü  Eventuelt:

 

·         Sende ut julebrev pr. brevpost til alle medlemmene?

·         Foreslått å lage en plan over foreningens aktiviteter for neste år.

·         Mulig å få til et nettverk av den typen som finnes på Mo. (med fagpersoner og foreldre sammen)

·         Det er mulig for foreningens medlemmer å sette i gang aktiviteter lokalt. Etter søknad kan styret støtte ev. arrangement for at alle skal ha muligheten til å gjøre noe sosialt der de bor.

·         Styret enes om at e-poster som sendes ut til styret skal inneholde frist for tilbakemelding. Ved neste styremøte skal disse sakene skrives i referatet. Det skal også sette opp møteplan for styremøtene i 2010.

 

Referent: Cathrine S. Birkelund

Møtereferat fra april 2009

REFERAT FRA STYREMØTE 21. APRIL 2009

Sted:
              Kafè Kafka i Bodø

Til stede:        Astrid Rognan, Cathrine S. Birkelund og Grethe Riber 

 

 

Punkt 1: REGNSKAPET – REGNSKAPSPERIODE

 

Vi syns det er naturlig at regnskapet følger kalenderåret. Astrid har med regnskapet for 2008 som jo ikke er så veldig omfattende i og med at vi ble stiftet på slutten av året.

 

Punkt 2: INNSENDELSE AV ÅRSMELDING OG REGNSKAP TIL FYLKESKOMMUNEN

 

Vi må sende inn papirene innen 1. Mai i forbindelse med tilskuddet som vi fikk. Astrid og Grethe ordner det.

 

Punkt 3: BRØNNØYSUNDREGISTRENE

 

Grethe orienterte om at det var sendt inn endring på styret etter valget. Vedtektene ble også sendt til Brønnøysundregistrene.

 

Punkt 4: TRANSPORTTJENESTEN FOR  FUNKSJONS-HEMMEDE

 

Vi har mottatt reglement til høring og uttalelse. Frist for merknader var 20.april og vi kunne ikke se at  det var aktuelt å komme med noen merknader til denne.

 

Punkt 5: BROSJYREN VÅR – STATUS

 

Lite innspill fra medlemmene. Grethe har laget et utkast som styret vurderer. Vi redigerer litt på den og har planer om å få laget et utkast på et trykkeri som vi da skal vurdere. Må ha med noen bilder i denne også.

 

Punkt 6: INFORMASJON PÅ MAIL

 

Grethe lurte litt på hvem som skulle få informasjon vi sender ut. Vi kan jo skille litt mellom hva som er aktuelt for medlemmene og hva som f.eks. støttemedlemmene ikke har interesse av å få. Det får vurderes når ting sendes ut.

 

Punkt 7:KONTAKTPERSONER FØDEAVD/SYKEHUS

 

Oppdateringer legges fortløpende ut på hjemmesiden når avtaler er inngått.

 

Punkt 8: KOSTNADER HJEMMESIDE M.V.

 

Har kostet oss i underkant av 700 for 1 års abonnement med eget navn. Det er vi godt fornøyd med.

 

Punkt 9: GODTGJØRELSE TELEFON/SATSER M.V.

 

Leder har stilt spørsmål for utgiftsdekning for telefonbruk m.v. som ikke kan dokumenteres.

Astrid foreslår 500 kr pr. halvår i godtgjørelse til leder. Leder erklærer seg innhabil i saken og Cathrine tar kontakt med Kirsti og Kathy for å høre hva de sier til saken. Etter tilbakemelding fastsettes summen til 500 kr. pr. halvår for bruk av telefon m.v.

 

Punkt 10: OPPDATERT MEDLEMSREGISTER

 

Astrid har noen nye registrerte innbetalinger i mars og april på støttemedlemmer. Grethe oppdaterer lista.

 

Punkt 11: SAKER Å JOBBE MED I HENHOLD TIL VEDTEKTENE VÅRE

 

Vi ønsker jo å samarbeide med blant annet NFU. Nå opplyser Grethe om at det har vært snakket om å prøve å få til et kostholdskurs i NFU. Dette er vi også interessert i og Cathrine skriver et brev til NFU v/leder om saken.

 

Punkt 12:PANTEKASSE

 

Ikke avklart noe enda. Kathy har saken.

 

Punkt 13: SOSIALT TREFF

 

Vi inviterer til nytt treff på Lekedilla 2.mai. Grethe sender ut invitasjon.


Punkt 14: OPPNEVNING AV REVISOR 

 


Årsmøtet delegerte til styret å oppnevne revisor for perioden. Velges normalt for 1 år av gangen. Styret har forespurt Erling Jakobsen og han har sagt seg villig til å stå som revisor for 2008 og 2009.

Møtet slutt.

Møtereferat fra januar 2009

REFERAT FRA STYREMØTE 15. JANUAR 2009

Sted:                Dolly Dimple i Bodø

Til stede:          Kirsti Mentzoni, Astrid Rognan, Cathrine S. Birkelund og Grethe Riber

 

Punkt 01/09:   PLANLEGGING AV ÅRSMØTET

 

Tid og sted og fastsatt tidligere til Polarsirkelen Høyfjellshotell helga 20-22. Mars 2009 med årsmøtet den 21.3 som er den internasjonale DS dagen. Grethe kommuniserer med hotellet vedr. priser, mat, påmelding osv.

Vi har tidligere snakket om å ha noe tema i tillegg til møtet og det sosiale, og det har vært foreslått å ha tema om søsken til barn med DS. Astrid/Cathrine sjekker ut med noen som kanskje kunne stille opp å si litt om dette.

 

Grethe/Kirsti ordner med innkalling som vi sender pr. brev til alle medlemmer og informerer om at videre informasjon blir sendt på mail. Vi prøver også å få lagt ut info om årsmøtet på Marihøna.

 

Grethe tar kontakt med avisa Nordland og eventuelt andre aviser/media for å få ut informasjon også her.

 

Punkt 02/09:   VALGKOMITE TIL ÅRSMØTET

 

Kirsti og Cathrine påtar seg oppgaven som valgkomite i forkant av årsmøtet. Vi informerer om det i innkallingen.

 

Punkt 03/09:   PRISER/TILBUD FRA HOTELLET

 

Viser til punkt 1. Grethe har kontroll på dette og har innhentet tilbud. Bare detaljer gjenstår.

 

Punkt 04/09:   STATUS SØKNAD HELSE NORD VEDR. MIDLER

 

Grethe søkte om midler innen fristen som var 31.12.08. Ikke fått noen tilbakemelding. Hvis vi ikke hører noe innen utgangen av februar tar vi kontakt og spør når det blir avgjort noe.

 

Punkt 05/09:   SØKNAD NORDLAND FYLKESKOMMUNE OM MIDLER

 

Her er søknadsfrist 20.februar. Astrid og Grethe ordner dette i fellesskap.

 

Punkt 06/09:   INTERNASJONAL DS DAG – MARKERING

 

Det er den internasjonale DS dagen den 21.3 og vi har valgt å legge årsmøtet til denne dato. Det er vår markering at vi samles da, og vi skal ta kontakt med media og høre om de kan lage en liten sak på det.

 

Punkt 07/09:   INFORMASJONSBROSJYRE OG SYKEHUSKONTAKTER

 

Vi har planlagt å lage en informasjonsbrosjyre om Ups & Downs Nordland. Har innhentet et par generelle tilbud på det, men vi er avhengig av å få noen midler før vi kan trykke en slik. I tillegg vil vi bruke litt tid på denne slik at den ikke trenger å fornyes om et par år. Vi skal ta saken opp på årsmøtet og høre om medlemmene har noen tanker om dette. Vi er glade for alle innspill og ideer.

 

Når det gjelder å få kontaktpersoner på fødeavdelingene, har vi ikke fått tilbakemelding på vårt brev som ble sendt i november 08. Det er litt skuffende. Vi har ordnet kontakt i Bodø og Narvik, og må vel kanskje ta en telefon til de andre sykehusene for å høre om de har gjort seg noen tanker om brevet som vi sendte ut.

 

Punkt 08/09:   OPPDATERT MEDLEMSREGISTER

 

Grethe har oppdatert for harde livet etter som mailene har strømmet inn om betaling av medlemskap. Astrid har kontroll på regnskapet og innbetalingene. Pr. dato ser det ut som vi har 21 medlemmer med DS, og 89 andre som er foresatte, søsken, familie og andre støttemedlemmer. Det er kjempeflott at vi har klart å få så mange på så kort tid. All honnør til alle våre medlemmer.

 

Punkt 09/09:   EVENTUELT

 

Grethe sender informasjon om oss til NNDS. Hun sjekker også ut mulighet for å få lagt mer informasjon og referater på www.upsanddowns.no/Nordland

 
Møtet slutt.

Møtereferat 2008

MØTEREFERAT FRA 04.11.2008

Sted:
              Egon/Thon Nordlys Hotell i Bodø

Til stede:        Kirsti Mentzoni, Astrid Rognan, Cathrine S. Birkelund og Grethe Riber

 

Punkt 1:           Vedtektene

 

Vi gjennomgikk vedtektene og endret det vi ble enige om på møtet i Saltstraumen. Vi må også føye inn punkt om signaturrett/tilgang til bankkonto. Gjelder for økonomiansvarlig og leder. Korrigerte vedtekter sendes ut sammen med referatet.

 

Punkt 2:           Opprettelse av ny konto til forening

 

Astrid som har påtatt seg økonomi/kassereransvar oppretter ny konto i Sparebank 1. Hun sender melding til Kirsti og Grethe når det er ordnet. Vi må få organisasjonsnr fra Brønnøysundregistrene først.

 

Når det er i orden avslutter Kirsti den gamle kontoen i Gildeskål Sparebank og overfører det resterende beløp samt loddpengene til vår nye konto. Det blir startkapitalen i Ups & Downs Nordland. Økonomiansvarlig og leder skal ha tilgang til denne kontoen.

 

Punkt 3:           Registrering i Brønnøysundregistrene

 

Kirsti har ordnet med papirene som skal sendes inn slik at vi blir registrert og får organisasjonsnr fra Brønnøysund. Grethe signerer og så sender Astrid inn papirene samt vedlegger vedtektene.

 

Punkt 4:           Årsmøte 2009 – Tid og sted

 

Vi fastsetter at årsmøte og samling  blir helga 20 – 22. mars 2009. Da markerer vi samtidig den internasjonale Downs Syndrom dagen som er 21. mars.

 

Grethe har bedt om tilbud fra Polarsirkelen Høyfjellshotell og antydet at det ble i mars/april 2009. Hun sender melding til hotellet om fastsatt dato og ber om raskt svar/tilbud så styret kan vurdere om vi skal ha vårt første årsmøte her.

 

Styret ber om at andre som har forslag til sted for årsmøtet gir beskjed om det snarest. De må da også innhente tilbud på overnatting/mat, leie av konferanserom m.v. Vi må ha svar før jul.

 

Punkt 5:           Kontaktpersoner for fødeavdelingene i Nordland

 

Grethe skal sende mail for å høre om fødeavdelingene på sykehusene i Nordland har egne kontakt personer når det blir født barn med DS. Vi kontakter fødeavdelingene i Bodø, Narvik, Lofoten, Stokmarknes, Rana, Vefsn og Sandnessjøen. Ber om å få navn på de som de ev. har og hvis de ikke har noen, ønsker vi å få til en ordning ang. det.

 

Når det gjelder Nordlandssykehuset i Bodø har Grethe vært litt i kontakt med de tidligere, og både Grethe og Cathrine kunne tenke seg å være kontaktperson her.


Punkt 6:           Utsendelse av info om Ups & Downs Nordland til helsestasjoner m.v.

 

Vi vil prøve å få laget et informasjonsskriv/brosjyre som kan distribueres. Den bør være enkel og informativ så folk vet hvordan de kan komme i kontakt med oss. Forslag til utforming mottas med takk. Kanskje noen kjenner noen som kan påta seg jobben?

 

Kirsti lager utkast til info om Ups & Downs Nordland som vi får lov å linke oss på via en sentral side på nettet. Vi har vært i kontakt med webansvarlig ang. saken. Du finner enkelt fram her via nettstedet til Marihøna på www.marihona.com og så linker du inn via ups and downs oppe på siden. Dette håper vi skal være på plass før jul.

 

Ellers får vi bruke avisene og bekjente til å spre ryktet om at vi eksisterer. Vi håper alle hjelper oss med det ?.

 

Punkt 7:           Referat fra treffet i Saltstraumen

 

Cathrine har skrevet oppsummering og referat fra treffet i Saltstraumen. Dette sender vi ut til de adressene vi har sammen med dette referatet.

 

Punkt 8:           Kontingent i Ups & Downs Nordland

 

Vi diskuterte litt ang. prisen på treffet vi hadde i oktober, og ble enige om å legge oss på et rimelig nivå. Da håper vi at vi kan få mange med oss. Vi ble enige om følgende satser for 2009:

 

100,- pr. år for voksne/foresatte

50,- pr. år for barn ut det året man fyller 16.

50,- pr. år for andre interesserte (familiemedlemmer m.v.)

 

Punkt 9:           Betaling av kontingent for 2009

 

Når det gjelder mulighet for å søke tilskudd til foreningen fra fylket, må medlemskontigent være betalt og registrert i 2008. Vi må ha minimum 30 registrerte medlemmer før årsskiftet for å utnytte denne muligheten for 2009.

 

Så snart vi har fått ordnet de nødvendige papirer vedr. organisasjonsnr og bankkonto, må vi bare sende ut mail til alle og informere om dette. For å spare på utgiftene sender vi kun anmodning om medlemskontigent pr. mail og ikke noen regninger pr. post.

 

Punkt 10:         Diverse

 

Astrid inviterer til nytt treff på lekedilla med gratis inngang. Blir lørdag 29.11. fra 1500 og utover ettermiddagen. Grethe sender ut info til flest mulig.

 

Møtet slutt