Referat fra årsmøte 21. april 2018

Referat fra årsmøte 21. april 2018

 

Sted:Mind sentret, Bratten, Bodø

Totalt møtte det 16 medlemmer til årsmøtet.

Leder ønsket velkommen og åpnet årsmøtet.

Innkalling ble godkjent uten kommentarer.

Årsmelding

 

Årsmelding var sendt ut på forhånd på mail men ble også utlevert på årsmøtet. Den ble gjennomgått punktvis, slik at deltakerne kunne spørre eller kommentere underveis.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent slik den foreligger.

 

Regnskap

Astrid gjennomgikk regnskap og revisjonsberetning.

Regnskap og revisjonsberetningen enstemmig godkjent uten kommentarer.

 

Sak 1: Endring av vedtektenes punkt 5 - årsmøtet

Følgende forslag foreligger:

 

I følge dagens vedtekter skal årsmøtet avholdes innen 1. mai. De siste årene har det blitt færre deltakere på treffene som blir arrangert. Mulige årsaker kan være at det blir for mye, både økonomisk og tidsmessig, å delta på 2 treff i året. Styret foreslår at det arrangeres et treff pr år. Det gjør at foreningen kan dekke større del av oppholdsutgiftene slik at kanskje flere kan delta. Styret tror også at det kan være mer attraktivt å arrangere treff i mai/juni eller august/september.

Styret ber derfor om at årsmøtet diskuterer antall treff pr år og hvilken frist som skal settes for avholdelse av foreningens årsmøte.

 

Vedtak:

2. avsnitt i vedtektene endres til at årsmøtet skal avholdes innen 30. september hvert år.

 

Det betyr at årsmøtet for 2019 blir avholdt etter disse endringene og at det i utgangspunktet vil bli arrangert ett treff i 2019.

Enst.

 

Sak 2: Dekning av utgifter ved deltakelse på konferanser

Følgende sak ble fremlagt:

Fra tid til annen arrangeres det konferanser som er interessante for medlemmer av styret og også for medlemmer av foreningen å delta på. Styret ønsker at årsmøtet diskuterer dette og kommer med en anbefaling for hvor mye foreningen skal dekke ved en søknad fra medlemmer av styret eller foreningen for å delta på konferanser.

 

Vedtak:

Det sendes ut informasjon til våre medlemmer om at det er mulig å søke støtte til deltakelse på konferanser som kan verre aktuelle og interessante for våre medlemmer. Det må søkes til styret og så får styret behandle hver søknad individuelt. Det må også legge informasjon om dette på hjemmesiden så det gjøres kjent for medlemmene.

Enst.

 

Sak 3: Ups & Downs Nordland 10 år i 2018

Følgende sak ble fremlagt:

 

Foreningen er 10 år i år. Dette var ment å skulle markeres blant annet under Landskonferansen 2018. Siden denne er avlyst, mener styret at foreningen må markere dette på behørig vis.

Styret ber om at dette diskuteres på årsmøtet.

Vedtak:

Det ble vedtatt tur til Namskogan Familiepark. Vi satser på helgen 6-9 september 2018,

alternativt helgen etterpå. Foreningen prøver å dekke opphold for de som ønsker å delta,

men må sette et tak på dekning av opphold og aktivitetsutgfter på treffet. Da det er

jubileumsår settes taket på dekning av overnatting og aktivitetsutgifter til inntil kr 150 000

kroner. Reise må dekkes av den enkelte. Det innhentes ytterligere informasjon og pristilbud

og så vil det ble sendt ut invitasjoner til alle medlemmene.

 

 

Sak 4: Samling av kontaktpersonene i Ups & Downs Nordland

Følgende sak ble fremlagt:

Det har aldri vært noen felles samling for alle de som er kontaktpersoner ovenfør fødeavdelinger og fødestuer ved sykehusene i fylket. Leder foreslår at de aktuelle kunne prøve å samles og prate litt om hva vi burde gjøre for å gjøre oss mer kjent i forhold til fødeavdelingene og tilbudet om å komme på besøk til nye familier. Det er ofte veldig personavhengig om tilbudet blir gitt til nye foreldre. Årsaken kan jo være at foreningen ikke er kjent blant alle som jobber der.

 

Vedtak:

Vi vil prøve å få til felles møte på årets høsttreff, så fremt de som er kontaktpersoner kommer til treffet. Hvis ikke, får vi prøve å organisere et eget møte.

Sak 5 Valg

Valgkomiteen har lagt frem følgende innstilling:

De som er på valg i 2018 er følgende styremedlemmer:

 

Astrid Rognan, økonomiansvarlig

Hans Einar Jensen, styremedlem

Cecilia Richter, valgkomite

 

Andre verv, valgt for en toårsperiode 2017/18:

Grethe Riber.  Leder.
Ronny Høyvang.  Revisor.
Tom Pettersen, styremedlem

Kirsti Mentzoni, styremedlem

Line Stolpen, varamedlem

Anette Kivi (valgkomite) 

Etter henvendelse til de berørte vil Astrid Rognan og Hans Einar Jensen stille til gjenvalg for perioden 2018/2019. 

Cecilia Richter (leder valgkomiteen)
Anette Kivi (valgkomite)

Bodø, 5.3.2018, for valgkomiteen til Ups&Downs Nordland.

 

Cecilia Richter                      Anette Kivi

Vedtak:

Alle gjenvalgt. Enstemmig.

Nytt styre vil da bli som følger:

Grethe Riber, leder – var ikke på valg
Astrid Rognan, økonomiansvarlig – gjenvalgt for 2 år
Kirsti Mentzoni, styremedlem – var ikke på valg
Hans Einar Jensen, styremedlem – gjenvalgt for 2 år
Tom Pettersen, styremedlem – var ikke på valg

Line Stolpen, varamedlem – var ikke på valg

 

Ronny Høyvang, revisor – var ikke på valg

Anette Kiwi – medlem valgkomite – var ikke på valg

Cecilia Richter – leder valgkomite – var ikke på valg

 

Sak 7: Eventuelt 

Grethe Riber orienterte om at dette er siste perioden hun sitter som leder. Hun sitter med mange oppgaver og vil at andre i styret overtar en del av disse i løpet av året.

 

Bodø mai 2018

Referent

Grethe Riber og Kirsti Mentzoni

Referat fra årsmøtet 18. mars 2017

Referat fra årsmøte 18.mars 2017

Sted:Scandic Havet, Bodø

Totalt møtte det 19 medlemmer til årsmøtet.

Leder Grethe Riber ønsket velkommen og åpnet årsmøtet.

Årsmelding

Årsmelding var sendt ut på forhånd på mail men ble også utlevert på årsmøtet. Den ble gjennomgått punktvis, slik at deltakerne kunne spørre eller kommentere underveis. Ble litt diskusjon rundt deltakelse på treff.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent slik den foreligger.

Regnskap 

Astrid gjennomgikk regnskap og revisjonsberetning. Ble litt diskusjon om hva som skal dekkes under arrangement, noen ønsker større dekning til f.eks hotellovernatting da det fort blir dyrt for familien. Leder poengterte at vi dekker ganske mange kostnader ved slike arrangement men det får vurderes ved hvert enkelt arrangement hva vi skal støtte.

Regnskap og revisjonsberetningen enstemmig godkjent uten kommentarer.

 

Sak 1: Valg av sted til høsttreff 2017 samt årsmøtetreff 2018

 Følgende forslag foreligger fra leder:

 

A: For treff for høsten 2017 foreslår jeg som leder en ny organisering.

 

Årsmøtet/medlemmer inviteres til å komme med forslag til aktuell helg og sted for treff.

 

Styret/medlemmer kan sjekke ut hvilke overnattingsmuligheter som finnes på aktuelt sted, og så kunngjør man at denne helgen prøver vi å samle flest mulig til sosialt treff og fellesskap.

 

Det blir ikke reservert noe hotellrom eller overnattingstilbud. Hver og en må organisere egen overnatting, ingen felles påmelding, og ingen større organisering fra styret, men en person må gjerne ha oversikt over hvor mange som anslagsvis vil møte med tanke på ev. felles innkjøp av mat mv. Støtte til eventuelle reiseutgifter fastsettes i styret slik at det kan søkes om i etterkant av treff.

 

Saken diskuteres og det foreslås at styret delegerer ansvar for treff. For høsten 2017 melder Cathrine Birkelund og Cecilia Richter seg som ansvarlig for ei gruppe/komite som har ansvar for å organisere høsttreff. De legger så sitt forslag fram for styret for godkjenning.

Forslaget ovenfor til organisering og opplegg – faller dermed bort.

 

B: Årsmøtested og treff 2018

Følgende forslag foreligger:

På grunn av Landskonferansen om Down Syndrom 2018 vil det ikke være kapasitet til noe ekstra treff. Årsmøtet legges til lørdag 14. april på Scandic havet i Bodø, i rimelig tid etter at LK er avsluttet.

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt som foreslått i punkt B.

 

Sak 2: Foreningsmessig tilknytning til Norsk Nettverk for Down Syndrom – NNDS

 

Bjørn Næss fra NNDS er til stede for å orientere og svare på spørsmål som årsmøtet har før vi kan ta en endelig beslutning.

NNDS mottar støtte fra BUFDIR ut fra antall medlemmer. Det er i dag 1061 medlemmer i NNDS men potensialet er mye større. Mange er med i de enkelte Ups & Downs foreningene, men ikke betalende medlem i NNDS. Flere medlemmer gir økte inntekter som igjen kan brukes. Det jobbes med et informasjonssenter hvor det blant annet vil gis kvalitetssikret informasjon om down syndrom. Det finnes mye gammel og utdatert informasjon hvis man søker opp «down syndrom» på internett.

Økte inntekter kan gi NNDS midler til å jobbe mer opp mot NAV for arbeidsmarkedstiltak for vår gruppe.

NNDS ønsker ikke å overta kontroll over lokale foreninger. Foreningene skal bestå med eget regnskap og egne midler. NNDS vil ha medlemsregister hvor hver Ups & Downs forening har tilgang til «sine» medlemmer. Foreningene blir mer synlige. Gjeldende kontingent i dag er 150 for første medlem og 75 for neste medlem. Kontigenten vil dekke medlemskap både i lokal forening og NNDS. De har ikke støttemedlemskap. Kontigenten er ikke en inntektskilde for NNDS og vil betales tilbake til lokal forening som et tilskudd.

Ups & Downs Nordland kan fortsatt søke støtte fra Helse Nord og fylkeskommunen selv om vi er tilknyttet NNDS. Vi skal også ha egne vedtekter.

Vedtak:

Årsmøtet er positiv til forslaget, og vedtar tilknytning til NNDS. Videre samarbeidsavtale utarbeides av NNDS. Vedtaket her utløser endring i foreningens vedtekter i § 5. Punktet om fastsettelse av medlemskontingent faller bort da den fastsettes av NNDS.

  

Sak 3: Fastsettelse av medlemskontigent

Saken ble behandlet etter at vi hadde behandlet sak om tilknytning til NNDS.

I dag er gjeldene kontingent 300 for familie og 125 for enkeltmedlemmer/støttemedlemmer.

Fra og med 01.01.2018 vil kontingent bli samme som NNDS sine satser er. Dvs 150 kr for første medlem og 75 for neste medlem. Ingen familiekontigent. Viser for øvrig til sak 2 om tilknytning for mer info.

 

Sak 4: Dekning av utgifter for styringsgruppa til LK 2018

Følgende forslag foreligger fra leder:

De medlemmene som er med i styringsgruppa for LK 2018 legger mye frivillig arbeid i dette arrangementet. Som arrangør kreves det tilstedeværelse både i forkant og etterkant av landskonferansen på selve konferansehotellet, samt under hele konferansen. 

Det vil nok naturlignok også påløpe utgifter for disse deltakerne som sitter i styringsgruppa og som leder foreslår jeg at dette dekkes av Ups & Downs Nordland som arrangør. Tenker da både på overnatting og bespisning under konferansen.

 

Alternativt dekkes det av LK2018 sitt budsjett hvis det har vært praksis ved tidligere konferanser.

 

Bjørn Næss som er tilstede fra NNDS opplyser at praksis ved tidligere konferanser har vært dekning av overnatting for de som hadde behov for det fra arrangørforeningen.

 

Vedtak: Forholder oss til tidligere praksis her og overnatting dekkes av LK budsjettet for styringsgruppa.

 

Sak 5: Orientering om LK 2018

 

Leder orienterte om landskonferansen om down syndrom som skal arrangeres i Bodø 12 – 14 april 2018. Ups & Downs Nordland står som arrangør i samarbeid med NNDS og Nordlandssykehuset. Det er et stort arrangement og vi er avhengig av økonomisk støtte og sponsorer. Bjørn Næss informerer om at ev. økonomisk støtte kan gis via NNDS og da får bedriftene skattefritak for beløpet. Dette bør tas med i vårt søknadsbrev om støtte.

 

Sak 6: Valg

Valgkomiteen har lagt frem følgende innstilling:

 

De som er på valg i 2017 er følgende styremedlemmer:

Grethe Riber.           Leder
Ronny Høyvang.
  Revisor
Christer Eliassen. Styremedlem

 

Andre verv, valgt for en toårsperiode 2016/17:

Astrid Rognan, økonomiansvarlig

Hans Einar Jensen, styremedlem

Kirsti Mentzoni, varamedlem

Cecilia Richter (leder valgkomiteen)
Tom Pettersen (valgkomite)

 

Etter henvendelse til de berørte vil Grethe Riber og Ronny Høyvang stille til gjenvalg for perioden 2017/2018. Christer Eliassen stiller ikke til gjenvalg.

 

Etter henvendelse av styret er det ønsket at vervet varamedlem utgår og at dette erstattes med styremedlem. Dvs. varamedlem Kirsti Mentzoni> styremedlem Kirsti Mentzoni.

 

Forslag fra valgkomiteen er at Tom Pettersen går inn som nytt styremedlem. Han stiller til valg for en toårsperiode, 2017/2018.

 

Da Tom går fra sitt verv i valgkomiteen må årsmøtet finne en erstatter for Tom Pettersen.

Forslag til nytt varamedlem: Line Stolpen.

Forslag til nytt medlem i valgkomite: Anette Kivi

 

Enstemmig vedtatt

 

Nytt styre vil da bli som følger:

Grethe Riber, gjenvalgt som leder for 2 år
Astrid Rognan, økonomiansvarlig – var ikke på valg
Kirsti Mentzoni, styremedlem – valgt for 2 år
Hans Einar Jensen, styremedlem – ikke på valg
Tom Pettersen, styremedlem – valgt for 2 år

Line Stolpen, varamedlem – valgt for 2 år

 

Ronny Høyvang, revisor – valgt for 2 nye år

Anette Kiwi – medlem valgkomite – valgt for 2 år

Cecilia Richter – leder valgkomite – ikke på valg

 

Sak 7: Eventuelt – innspill fra årsmøtedeltakere

 

Forslag fra Cathrine Birkelund:

Mitt forslag er todelt, og gjelder aktivitet for barn og søsken på årsmøtetreffene (helgetreff med årsmøte), som Ups & Downs arrangerer.

 

I den første delen av forslaget foreslår jeg å leie inn/betale for instruktører, som gjennomfører aktiviteter for barna som deltar på treff, i de periodene de voksne har foredrag, årsmøte etc.

 

Pr i dag brukes det barnevakter. Da legges det opp til fri lek, tegning, film og lignende. Men flere av barna på treff kjenner ikke hverandre fra før, og flere har vansker med å ta initiativ på egenhånd, til lek med andre barn - eller å finne sin plass i en lek som allerede er igangsatt. 

Instruktører som leies inn kan være innenfor områder som f.eks. teater, dans, kreativt verksted, eller lignende. Da vil ungene ha aktivitet gjennom dagen, samtidig som de produserer noe for de voksne/andre deltakere på treff. 

 

Den andre delen av forslaget handler om søsken. Jeg foreslår å lage et eget opplegg for søsken, som omhandler det å ha et søsken med Down Syndrom. Dette opplegget også med instruktør. 

 

Når det sendes ut invitasjon til treff, må programmet for søsken være klart, slik at opplegget for denne gruppen kan være med i påmeldingen. På denne måten vil U&D på forhånd få vite, om det vil delta søsken på det aktuelle treffet - for å få gjennomført planlagt opplegg. 

 

Søsken er også ofte barn, og det må selvfølgelig være opp til foreldrene, om de mener at søsken heller skal delta på barnegruppen, i stedet for søskengruppa.

 

Årsmøtet diskuterer forslaget og man ser klart at det kunne blitt et bedre opplegg. Årsmøtet vedtar at man skal ha et organisert tilbud til barna samt opplegg for søsken ved årsmøtetreff.

 

Eksempelvis som overfor i forslaget. Dette må fremgå ved innkalling og invitasjon til årsmøte og treff.

 

Møtet slutt. 

Bodø april 2017

 

Grethe Riber

Referat fra årsmøte 5. mars 2016

Referat fra årsmøte i Ups & Downs Nordland – 5. mars 2016

 

Sted:Polarsirkelen Hotell, Saltfjellet

Totalt møtte det 9 medlemmer til årsmøtet.

Leder Grethe Riber ønsket velkommen og åpnet årsmøtet.

Årsmelding

Årsmelding var sendt ut på forhånd, men ble også utlevert på årsmøtet. Den ble gjennomgått punktvis, slik at deltakerne eventuelt kunne spørre eller kommentere underveis.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent slik den foreligger.

Regnskap

Astrid orienterte litt om hva som inngikk i enkelte poster. I 2015 gikk selskapets drift i null og egenkapitalen fortsatt er veldig solid. Mye av kostnadsøkningen har vært styrt gjennom at man har ønsket å gi medlemmene større dekning til reiser på samlinger.

Regnskap og revisjonsberetningen enstemmig godkjent uten kommentarer.

 

Sak 1: Fastsettelse av medlemskontigent

Årsmøtet går ikke inn for noen endring av medlemskontigenten fra 2017. Enstemmig.

 

Sak 2: Valg av sted til høsttreff 2016

Følgende forlag til treffsted kom opp:

Brønnøysund

Lofoten

Kjærringøy

 

Det ble besluttet å jobbe videre med Brønnøysund som prioritert treffsted i 2016

Valg 2016

Valgkomiteen har lagt fram følgende innstilling for 2016/2017:

De som er på valg for 2016/2017 er følgende styremedlemmer;

Hans Einar Jensen, Narvik – styremedlem – tar gjenvalg for 2 år.

Astrid Rognan, Bodø – økonomiansvarlig – tar gjenvalg for 2 år.

Kirsti Mentzoni, varamedlem – tar gjenvalg for 2 år.

 

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt og da ser styret og valgkomite ut som følger for 2016 og frem til nytt årsmøte i 2017:

 

Grethe Riber, Bodø               leder

Astrid Rognan, Bodø              økonomiansvarlig – valgt for 2 nye år

Hans Einar Jensen, Narvik      styremedlem – valgt for 2 nye år

Christer Eliassen, Bodø          styremedlem –

Kirsti Mentzoni, Sandhornøy  varamedlem – valgt for 2 nye år

 

Ronny Høyvang, Bodø             revisor

 

Cecilia Richter                      leder valgkomite – valgt for 2 nye år

Tom Pettersen                      medlem valgkomite – valgt for 2 nye år

 

 

Møtet slutt

 

Bodø 6. mars 2016

Stein B. Ringseth

referent

 

 

Referat fra årsmøte 7.mars 2015

Referat fra årsmøte i Ups & Downs Nordland – 7. mars 2015

 

Sted: Radisson Blu, Bodø

Totalt møtte det 33 medlemmer til årsmøtet.

Leder Grethe Riber ønsket velkommen og åpnet årsmøtet.

Årsmelding

 

Årsmelding var sendt ut på forhånd, men ble også utlevert på årsmøtet. Den ble gjennomgått

punktvis, slik at deltakerne eventuelt kunne spørre eller kommentere underveis.

 

Jørdi Jacobsen tok opp at hun var takknemlig for styrets innsats for foreningen og det arbeidet som ble gjort. Ingen øvrige kommentarer til årsmeldingen. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent slik den foreligger.

 

 

Regnskap

 

Astrid orienterte litt om hva som inngikk i enkelte poster. Vi har god økonomi.

Det oppfordres til å bruke mer midler slik at deltakerne får større dekning når de skal reise på treff. Det er kostbart å betale hotell m.v for deltakerne selv om foreningen bidrar med dekning av noen måltider. Forslag om å sende ut loddbøker i forkant for å be flere medlemmer selge lodd for å øke inntektene som igjen gjør at vi kan dekke mer. Vi kan også sende ut oppfordring til medlemmene om å skaffe gevinster da mange har firma de kan forespørre om støtte. Viktig at vi bruker pengene på medlemmene og ikke opparbeider så store summer på bok.

 

Regnskap og revisjonsberetningen enstemmig godkjent uten

kommentarer.

 

Sak 1: Fastsettelse av medlemskontigent

 

Årsmøtet går ikke inn for noen endring av medlemskontigenten

fra 2016. Enstemmig.

 

Sak 2: Valg av sted til høsttreff 2015 og årsmøte-

sted 2016

 

  Når det gjelder tidspunkt for årsmøtetreff har vi tidligere vedtatt at vi ville prøve å arrangere dette på en fast helg – rundt 1. mars, men dette kolliderer ofte med vinterferie på skolen. Denne må vi styre unna og å legge årsmøtetreffet rett i etterkant.

 

I forbindelse med snakk om treff ble det orientert fra Kathy Frøskeland om muligheten om å søke opphold ved Valnesfjord Helsesportsenter og Beitostøten for våre barn. Hun oppfordret folk til å søke slik at mange med samme diagnose fikk felles opphold. Søk via fastlege.

 

Som forslag til treffsted kom blant annet Hemavan opp. Vi kan arrangere aktivitetsturer og ikke nødvendigvis ha så mye forelesning i forbindelse med dette. Mange ønsker sosialt treff og aktivitet uten at man nødvendigvis trenger å ha organisert så masse. I Hemavan er det høyfjellshotell, mulighet for svømmebasseng og skibakke/slalom med skiinstruktører. Her er masse aktiviteter for ungene. Mulighet for å legge en slik aktivitet i f.eks vinterferien. Sulitjelma var jo også et flott sted med både slalom/akebakke og basseng.

 

Høsttreff 2015 – forslag om Meyergården og Saltstraumen. Styret vil se på mulighetene i førstkommende styremøte samt finne aktuell helg.

 

 

Valg 2015

 

Valgkomiteen har lagt fram følgende innstilling for 2015:

 

De som er på valg for 2015 er følgende styremedlemmer;

 

Grethe Riber – leder. Stiller til gjenvalg for 2 år.

Lars Ivar Henriksen – styremedlem. Stiller sin plass til disposisjon.

Ronny Høyvang – revisor. Stiller til gjenvalg for 2 år.

Christer Eliassen stiller som ny kandidat til styret.

 

Andre verv, valgt for en toårsperiode 2014/2015:

 

Astrid Rognan, økonomiansvarlig.

Hans Einar Jensen, styremedlem.

Kirsti Mentzoni, varamedlem.

Cecilia Richter (leder valgkomiteen) og Tom Pettersen (valkomite).

Overnevnte er valgt for en toårsperiode og fortsetter frem til nytt valg i 2016.

 

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt og da ser styret og valgkomite ut som følger for 2015 og frem til nytt årsmøte i 2016:

 

Grethe Riber, Bodø                      leder – valgt for 2 nye år

Astrid Rognan, Bodø                   økonomiansvarlig – ikke på valg

Hans Einar Jensen, Narvik          styremedlem – ikke på valg

Christer Eliassen, Bodø               styremedlem – valgt for 2 år

Kirsti Mentzoni, Sandhornøy        varamedlem – ikke på valg

 

Ronny Høyvang, Bodø                 revisor – valgt for 2 nye år

 

Cecilia Richter                          leder valgkomite – ikke på valg

Tom Pettersen                          medlem valgkomite – ikke på valg

 

 

Møtet slutt

 

Bodø 31. mars 2015

 

 

Grethe Riber

referent

Referat fra årsmøte 16.02.2014

Referat fra årsmøte 16.februar 2014

Sted: Sulitjelma Hotell

Totalt møtte det 14 medlemmer til årsmøtet samt 2 observatører.

Før årsmøtestart ble det orientert om at det ikke ble noen egenandel på reiseregningen til deltakerne.

Leder Grethe Riber ønsket velkommen og åpnet årsmøtet.

Årsmelding

Årsmelding var sendt ut på forhånd, men ble også utlevert på årsmøtet. Den ble gjennomgått punktvis, slik at deltakerne eventuelt kunne spørre eller kommentere underveis.

 

Under punktet om Barentssamarbeid ble det stilt spørsmål om vi har hørt noe mer fra Russland. Hans Einar har ikke hørt noen ting, og utspillet ligger på Russland sin side.  Under økonomi oppfordret leder flere til å verve grasrotmottakere. Ingen andre kommentarer eller spørsmål, og årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

 

 

Regnskap

 

Astrid orienterte litt om hva som inngikk i enkelte poster. Vi har gode tall som gir solid økonomi. Det oppfordres til å bruke mer midler. For å få inntekter og tilskudd må vi også bruke penger. Forslag fra medlemmene til å bruke midler på gode forelesere og underholdning når vi har treff.

 

Regnskap og revisjonsberetningen enstemmig godkjent uten kommentarer.

 

Sak 1: Fastsettelse av medlemskontigent

           Årsmøtet går ikke inn for noen endring av medlems- kontigenten fra 2015. Enstemmig.

 

Sak 2: Valg av sted til høsttreff 2014 og årsmøtested 2015

 

          Her ble det en del diskusjoner angående valg av møtesteder og tidspunkt for dette. Når det gjelder tidspunkt for årsmøtetreff har vi tidligere vedtatt at vi ville prøve å arrangere dette på en fast helg – rundt 1. mars. Grunnen til flytting i år er skolens vinterferie og Landskonferansen i Trondheim.

 

          Høsttreff fastsettes til helgen 5-7 september 2014 ut fra hva vi har landet på tidligere som ser gunstig ut. Når det gjelder sted har styret antydet Vesterålen som høststed, men det er delt mening om dette. Vi må ikke legge treff til steder hvor det blir færre deltakere enn vi allerede har på treff. Blir langt for noen å reise men slik vil det alltid bli i vårt lange fylke. Hvor mange fra nord kommer til Vesterålen? Ønske om Namskogan med treffstart fredag. Hamarøy og Rana blir også nevnt. Det blir enighet om å sende ut en forespørsel til alle medlemmer med kort informasjon om at vi ønsker å kartlegge hvor langt folk vil reise for å delta på treff, og vi håper mange svarer for å gi oss et bedre grunnlag for valg av sted. Grethe ordner med utsendelse av denne undersøkelsen.

   

Valg 2014

 

Valgkomiteen har lagt fram følgende innstilling for 2014:

 

De som var på valg for 2014 var følgende styremedlemmer;

 

Astrid Rognan, Økonomiansvarlig. Stiller til gjenvalg.

Hans Einar Jensen, Styremedlem. Stiller til gjenvalg.

Kirsti Mentzoni, Varemedlem. Stiller til gjenvalg.

 

Etter henvendelse til de berørte svarte alle at de stiller til gjenvalg for 2014.

 

 

Andre verv, tillegg:

Line Stolpen (leder valgkomiteen) og Lena Johansen Høyvang (valgkomite) stiller sine verv til disposisjon. 

Cecilia Richter og Tom Pettersen stiller som nye kandidater til valgkomiteen.

 

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt og da ser styret og valgkomite ut som følger for 2014:

 

Grethe Riber, Bodø - leder – ikke på valg

Astrid Rognan, Bodø - økonomiansvarlig – valgt for 2 nye år

Hans Einar Jensen, Narvik - styremedlem – valgt for 2 nye år

Lars Ivar Henriksen, Bodø - styremedlem – ikke på valg

Kirsti Mentzoni, Sandhornøy - varamedlem – valgt for 2 nye år

 

Ronny Høyvang, Bodø - revisor – ikke på valg

 

Cecilia Richter - leder valgkomite – valgt for 2 år

Tom Pettersen - medlem valgkomite – valgt for 2 år

 

 

Møtet slutt

Bodø 22. februar 2014

 

 

Grethe Riber

referent

Referat fra årsmøtet 2013

Referat fra årsmøte -  2. Mars 2013

Sted: Thon hotell Nordlys, Bodø

Totalt møtte det 19 deltakere til årsmøtet.

Leder Grethe Riber ønsket velkommen.

Årsmelding

 

Årsmelding var sendt ut på forhånd, men ble også utlevert på årsmøtet. Den ble gjennomgått punktvis, slik at deltakerne eventuelt kunne spørre eller kommentere underveis.
Det korrigeres at Kirsti Mentzoni deltok på konferanse i regi av Gildeskål kommune, ikke NFU.

Under punktet om Barentssamarbeid orienterte Hans Einar om at Russland hadde inne en søknad om penger, ca. 300 000,-. Prosjektet her gir ingen utgifter for vår forening. Når Russland ev. får innvilget penger vil vi være med på arrangørsiden av dette slik vi har oppfattet det.

Ingen andre kommentarer, og årsmeldingen ble enstemmig godkjent med overnevnte korrigering.

 

 

Regnskap

 

Leder orienterte litt om hva som inngikk i enkelte poster. Når det gjelder inntekter fra grasrotandel er det registrert 58 personer som har Ups & Downs som sin mottaker. Vi håper på flere, som igjen gir større tilskudd fra Norsk Tipping.

Faktura fra kreativt verksted på treff i høst kommer på regnskap for 2013 da vi ikke mottok denne før i år.


Regnskap og revisjonsberetningen enstemmig godkjent uten kommentarer.

 

Sak 1: Minnefond

Styret har lagt fram følgende utkast til opprettelsen av fondet:

Den 2. mars 2013 ble Øyvinds Minnefond stiftet i Bodø.

1. Stifter

Stifter av fondet er: Årsmøtet i Ups & Downs Nordland.

2. Fondets vedtekter

§1

Fondets navn er Øyvinds Minnefond

§2

Fondet har til formål å gi glede, kos og trøst for familier til barn med Downs syndrom som opplever en vanskelig tid, dette være seg sykdom, død eller ulykker.

Støtten kan være i form av dekning av utgifter til aktiviteter, gaver, m.m.

§ 3

Fondet har ved stiftelsen midler på konto nr ?.
Fondets kapital er kr 10 400,- på stiftelsestidspunktet. Kapitalen skal stå på høyrentekonto, renter tillegges fondets kapital.

§4

Støtte utbetales til familier etter forslag med kortfattet begrunnelse.

Maksimal støtte pr familie er kr 2 000.

§5

Fondet har et styre valgt av årsmøtet i Ups & Downs Nordland for 1 år ad gangen. Styret skal bestå av leder, to styremedlemmer og regnskapsfører. Styreverv er ulønnet. Administrasjonsutgifter kan dekkes i den utstrekning disse har direkte sammenheng med realisering av fondets formål.

Styret skal orientere årsmøtet om vedtatte bevilgninger i løpet av året.

§6

Endring av fondets vedtekter kan kun foretas av årsmøtet og må varsles på vanlig måte. Fondets formål kan ikke endres.

§7

Minnefondet kan oppløses av styret hvis det samme styret finner dette hensiktsmessig. Midlene som befinner seg i fondet, går da i sin helhet til Støtteforeningen for kreftsyke barn.

§8

Første års styre og regnskapsfører (2013)

Styret består av følgende medlemmer:

 

leder

 

styremedlem

 

styremedlem

 

regnskapsfører

 

Fondet erklæres stiftet.                       Bodø, 2. mars 2013

 

Kirsti orienterte årsmøtet om bakgrunnen for forslaget til vedtekter. Det oppfattes som at giverne av pengene har litt forskjellige kriterier/ønsker for bruk av pengene. Årsmøtet diskuterte og vi ønsker å gjøre reglene enklest mulig for dette og kom frem til følgende regler for fondet:

1. Stifter

Stifter av fondet er: Årsmøtet i Ups & Downs Nordland.

2. Fondets vedtekter

§1

Fondets navn er Øyvind og Olve’s Minnefond

§2

Fondet har til formål å gi glede, kos og trøst for barn med DS og deres familier.

Støtten kan være i form av dekning av utgifter til aktiviteter, gaver, m.m.

§ 3

Fondet har ved stiftelsen midler på konto nr 4750 27 46029
Fondets kapital er kr 38 749,- på stiftelsestidspunktet. Kapitalen skal stå på høyrentekonto, renter tillegges fondets kapital.

Det føres internt regnskap for å skille de to beløpene som er gitt på henholdsvis 10 400,- 27 800,-. På stiftelsesdato er beløpet større, pga. renteinntekter.

§4

Støtte utbetales til familier etter forslag med kortfattet begrunnelse.

§5

Fondet bestyres av sittende styre i Ups & Downs Nordland.

Styret skal orientere årsmøtet om vedtatte bevilgninger i løpet av året.

§6

Endring av fondets vedtekter kan kun foretas av årsmøtet og må varsles på vanlig måte. Fondets formål kan ikke endres.

§7

Minnefondet kan oppløses av styret hvis det samme styret finner dette hensiktsmessig. Midlene som befinner seg i fondet, deles mellom foreningen for hjertesyke barn (Olve) og støtteforeningen for kreftsyke barn (Øyvind)

 

Fondet erklæres stiftet.                  Bodø, 2. mars 2013

 

Enstemmig vedtatt.

 

Tilegg: Årsmøtet diskuterte om vi skal overføre penger til minnefondet og ble enige om at det skal vi ikke.

 

Valg 2012

 

Valgkomiteen har lagt fram følgende innstilling for 2013:

 

Følgende verv var på valg for 2013.

Vi i valgkomiteen har funnet kandidater som har sagt seg villige til styreverv i Ups & Downs Nordland:

 

Leder:                        Grethe Riber            (stiller til gjenvalg )

Styremedlem:           Cathrine B. Jakobsen   tar ikke gjenvalg

Styremedlem:           Lars Ivar Henriksen      (ny)    

Revisor:                     Geir Kjelaas               tar ikke gjenvalg

Revisor:                     Ronny Høyvang           ny)    

 

Alle velges for 2 år.

 

                               

Enstemmig vedtatt og styret, samt valgkomite og revisor er da som følger:

 

Leder:            Grethe Riber, Bodø   valgt for 2 år - gjenvalg

Styremedlem: Hans Einar Jensen, Narvik    var ikke på valg

Styremedlem: Astrid Rognan, Bodø            var ikke på valg

Styremedlem: Lars Ivar Henriksen, Bodø     valgt for 2 år

Vara:             Kirsti Mentzoni, Sandhornøy   var ikke på valg

 

Revisor:         Ronny Høyvang, Bodø       valgt for 2 år

Valgkomite:    Line Stolpen                     var ikke på valg

Valgkomite:    Lena J. Høyvang          var ikke på valg              

 

 

Leder benyttet anledningen til å takke avtroppende Cathrine Birkelund Jakobsen for innsatsen og overrakte en blomsterhilsen fra foreningen.

 

Eventuelt

Under dette punktet ble det kommentert av Kirsti Mentzoni at ifølge våre vedtekter skal vi årsmøtet behandle om medlemskontigent skal endres.

 

Saken ble tatt til diskusjon og vi ble enige om å ikke gjøre noen endringer her, da kontingent ble vedtatt endret med virkning fra 01.01.13 på forrige årsmøte.

 

Møtet slutt

 

Bodø 11. mars 2013

 

 

Cathrine B. Jakobsen                                           Grethe Riber

Referent                                                                   Sign

 

 

 

 

 

 

 

           

Referat fra årsmøtet 2012

Referat fra årsmøte i Ups & Downs Nordland  -  10. Mars 2012

Sted: Best Western Hotell, Narvik

Totalt møtte det 16 deltakere til årsmøtet.

Leder Grethe Riber ønsket velkommen.

Årsmelding

 

Årsmelding var sendt ut på forhånd og ble i tillegg utlevert på årsmøtet.
Den ble gjennomgått
punktvis, slik at deltakerne eventuelt kunne spørre eller kommentere underveis. Ingen kommentarer, og årsmeldingen ble enstemmig godkjent slik den foreligger.

 

Regnskap

Leder orienterte litt om hva som inngikk i enkelte poster.
Revisjonsberetningen viser et
underskudd for regnskapsåret, men foreningen har likevel en god egenkapital.

 

            Regnskap og revisjonsberetningen enstemmig godkjent uten kommentarer.

 

Sak 1: Endring av medlemskontingent

 

Følgende kontingent er gjeldene for 2012:

Foreldre/foresatte                                                125,- pr. person pr. år

Barn, ut det året man fyller 16 år                           75,- pr. år

Andre (familie/søsken/støttemedlemmer)            75,- pr. år

Familiekontingent samme husstand                  300,- pr. år

 

Foreslår at støttemedlemskap - (Andre)- endres fra 75,- pr. år til 100,- pr. år. Ordningen vil da tre i kraft fra 1. januar 2013.

Begrunnelse:

75 kr er en rimelig kontingent og endringen her vil ikke påvirke familiekontingenten.

Med dagens priser på det meste, tror jeg ikke folk vil si opp medlemskapet på grunn av en endring på 25 kr i året.

Årsmøtet bør da vurdere om kontingenten for barn også skal endres til 100,- for å ikke få for mange forskjellige beløp å forholde seg til.

Alt 1:

Den kontingent som går under Andre endres til kr 100,- fra 01.01.13. De andre satsene berøres ikke.

Alt 2:

Kontingenten Andre og barn endres til kr 100,- fra 01.01.13

Familiekontingenten og foresatte endres ikke.

Etter at forslaget var lagt fram ble det åpnet for diskusjon. Det ble lagt fram et alternativ 3 fra Lars Ivar Henriksen:

Alle 3 enkeltkontingenter settes til kr 125,- pr. person, familiekontingent endres ikke. Forslagene skulle stemmes over og alternativ 3 ble vedtatt mot 2 stemmer.

Medlemskontingent fra 01.01.2013 vil da bli som følger:

Foreldre/foresatte                                                125,- pr. person pr. år

Barn, ut det året man fyller 16 år                        125,- pr. person pr. år

Andre (familie/søsken/støttemedlemmer)         125,- pr person pr. år

Familiekontingent samme husstand                  300,- pr. år

 

Sak 2: Valg av årsmøtested/geografisk plassering

 

Saken ble diskutert på årsmøte i 2010 og da ble vi enige om at vi skulle prøve å rullere på sted for arrangementet slik at det ikke alltid ble arrangert i Saltenområdet.

 

I 2011 var vi i Saltstraumen, 2010 i Junkerdal og 2009 på Saltfjellet. Fjorårets årsmøte kom opp med alternative steder og vi innhentet tilbud på 4 alternativer, og landet på Narvik i 2012 som ga det beste pristilbudet. Foreningen har jo medlemmer både i Lofoten og Vesterålen, så mulighet for brukbar deltakelse burde være til stede.

 

Nå viser det seg da at ingen kommer fra disse stedene selv om reiseavstanden er kortere enn til Bodøregionen. Det kan jo være ulike årsaker til at man ikke kan delta men leder ønsker likevel å legge frem følgende forslag:

 

Styret i Ups & Downs Nordland står fritt til å velge arrangørsted for årsmøte og treff.

Det henstilles likevel til at styret prøver å variere på stedsvalg, såfremt man har medlemmer eller samarbeidspartnere ved valg av sted, og finner egnede lokaliteter til vårt arrangement.

 

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer etter at forslaget var lagt frem.

 

Spørsmål om den geografiske spredningen blant medlemmer i forhold til hvor det vil være gunstig å legge neste årsmøte. Vi har en del medlemmer i sør fylket og både Mosjøen og Rana ble nevnt som aktuelle steder.

Også forslag om samarbeid med Ups & Downs Nord-Trøndelag om et treff hvis det er mulig. Vi kan jo likevel ha separate årsmøter. Cathrine B. Jakobsen foreslår at vi prøver å finne en fast helg for årsmøtetreff slik at våre medlemmer vet fra år til år når dette vil arrangeres. Lokaliseringen kan likevel variere.

 

Forslaget vedtatt og styret tar med seg henstillingen om å finne en fast helg for arrangementet. Første helg i mars foreslått.

 

Valg 2012

 

Sittende styre:

Leder:                        Grethe Riber                                   ikke på valg

Økonomi:                  Astrid Rognan                                 på valg

Styremedlem:           Cathrine B. Jakobsen                    ikke på valg

Styremedlem:           Hans Einar Jensen                         på valg

Vara:                          Kirsti Mentzoni                                på valg

 

Revisor:                     Geir Kjelaas                                    ikke på valg

 

Valgkomité:              Lena Johansen Høyvang               på valg

Valgkomité:              Line Stolpen                                    på valg

 

Valgkomiteen har lagt fram følgende innstilling for 2012:

 

I forbindelse med nyvalg for styret 2012 har valgkomiteen vært i kontakt med følgende personer:

Astrid Rognan, Hans Einar Jensen og Kirsti Mentzoni. Alle har sagt seg villig til å sitte en periode til (som består av 2 år)

Line Stolpen og Lena Johansen Høyvang sitter også en periode til i valgkomiteen.

 

Valgkomiteen innstilling enstemmig vedtatt og det betyr at det ikke blir noen endringer i styret.

 

Eventuelt

 

Send gjerne bilder og historier til hjemmesiden vår. Siden administreres av leder og bilder og stoff må sendes til otto-kar@online.no for videre distribusjon til siden.

 

Årsmøtet avsluttes kl.16.24.

 

 

 

Bodø 1. april 2012

 

 

 

Cathrine B. Jakobsen                                           Grethe Riber

Referent                                                                   Sign

 

 

 

 

 

 

 

           

Referat fra årsmøtet 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UPS & DOWNS NORDLAND 27. FEBRUAR 2011

Sted: Saltstraumen Hotell

Totalt møtte det 18 deltakere til årsmøtet.

Leder Grethe Riber ønsket velkommen.

Årsmelding

Årsmeldingen var sendt ut på forhånd og ble i tillegg delt ut på møtet. Den ble gjennomgått punktvis slik at deltakerne ev. kunne stille spørsmål underveis. Ingen av de fremmøtte hadde noe å tilføye og årsmeldingen ble enstemmig godkjent slik den foreligger.

Regnskap

Det ble stilt spørsmål om den store summen på ’andre inntekter´. Dette er et direkte resultat av en gave (formidlet via nettstedet Marihøna) fra en foreldreforening sør i landet som avviklet sin drift.

Følgende innspill registrert:

·        Vi har en sunn økonomi, der formålet selvfølgelig er at pengene skal brukes for å komme medlemmene til gode.

·        Når det gjelder grasrotandelen, er det et ønske at det trykkes opp flere lapper med nødvendige opplysninger som kan leveres kommisjonær når man skal levere spill. Enklere å registrere grasrotmottaker slik. Forslag om å legge slike ferdigtrykte lapper sammen med giro for medlemskontingent.

 

Regnskap og revisjonsberetning godkjent med de kommentarer som foreligger.

Forslag – Sak I

 

MEDLEMSSKAP I NORSK NETTVERK FOR DOWN SYNDROM INKLUDERT I VÅRT MEDLEMSSKAP

 

Norsk Nettverk for Downs Syndrom har vært aktivt ute i høst for å rekruttere medlemmer, og mange er kanskje medlem der også. Noen syns det blir mange foreninger å forholde seg til med f.eks Ups & Downs, NNDS og NFU samt mange andre som kan være aktuelle.

Er det mulig og/eller ønskelig å få til en ordning hvor de som er hovedmedlem (personen med DS) hos oss, også blir automatisk medlem i NNDS? Da må vår kontingent inkludere medlemskap i NNDS og vi må videreformidle det medlemskapet og innbetalingen for det.

Hvis dette er aktuelt, må vår kontingent oppjusteres i pris slik at vi ikke går med tap i kontigentutgiften.

Forslaget diskuteres og flere alternativer legges frem for årsmøtet. Det er også noe uklart for flere hva Norsk Nettverk for Down Syndrom (NNDS) jobber med, og hva de står for.

   

Forslag 1:

Medlemskap i NNDS betales for den i familien som er hovedmedlem (den som har DS) samtidig som kontingenten i Ups & Downs Nordland betales. Ups & Downs Nordland formidler pengene og innmeldingen videre.

 

Forslag 2:

Det blir mulig å krysse av for medlemskap i NNDS i eget felt på kontingentgiro for Ups & Downs Nordland. På den måten kan hver enkelt familie selv bestemme.

 

Forslag 3:

Representant fra styret i NNDS inviteres til neste treff i regi av Ups & Downs Nordland for å promotere/fortelle om det arbeidet foreningen gjør og hva de står for. Så utsettes denne saken til etter et slikt besøk.

 

Vedtak:

Flertallet går for forslag 3, og ber om mer informasjon før vi tar stilling til denne saken. NNDS inviteres til neste treff, etter at det er avklart hvor/når dette skal være.

Forslag -  Sak II

 

ENDRING AV MEDLEMSKONTINGENT

 

Det ble tidligere bestemt at vår medlemskontigent skulle være rimelig, slik at vi skulle få mange til å være med i foreningen. Kontigenten ble justert på årsmøtet i 2009, og den som gjelder nå, ble gjort gjeldende fra og med 1.1.2010.

Eventuelle endringer nå, vil gjelde fra 1.1.2012.

Følgende kontingent er gjeldene for 2011:

Foreldre/foresatte                                            125,- pr. person pr. år

Barn, ut det året man fyller 16 år                      75,- pr. år

Andre (familie/søsken/støttemedlemmer)          75,- pr. år

Familiekontigent samme husstand                     300,- pr. år

 

Vi mangler spesifikasjon på kontingent for de som er fylt 17 år, men slik det er oppsatt her er det kr. 125,- som gjelder. Vi kan jo ta inn en linje om det i satsene slik at det ikke blir noen misforståelser.

Årsmøtet inviteres til å diskutere satsene og om det er ønskelig med noen endringer.

Vedtak:

Ordlyd og satser diskuteres og årsmøtet ønsker ikke å heve kontingenten, men presisere ordlyden, da det er viktig at den er klar og tydelig slik at det ikke misforstås.

Framtidig ordlyd:

Foreldre/foresatte:                                                       Kr. 125,- pr. person pr år
Hovedmedlem (person med DS)før fylte 16 år:            Kr.  75,- pr. år
Hovedmedlem (person med DS)  over 16 år               Kr.  125,- pr. år
Andre ( søsken, støttemedlemmer  osv)                       Kr 75,- pr. person på år

Familiekontingent (samme husstand)                Kr 300,- pr. år

 

Giroer utleveres til de som ønsker, for verving av nye medlemmer.

 
VALG 2011

 

Sittende styre:

Leder: Grethe Riber                                        på valg

Økonomi: Astrid Rognan                                 ikke på valg

Vara: Kirsti Mentzoni                                      ikke på valg

Styremedlem: Cathrine Jakobsen                     på valg

Styremedlem: Hans Einar Jensen                      ikke på valg

Revisor: Erling Jakobsen                                  på valg

Valgkomite: Line Stolpen og Lena Johansen Høyvang ikke på valg

Valgkomiteen har lagt fram følgende innstilling for 2011 :

Grethe Riber og Cathrine Jakobsen tar gjenvalg og stiller for 2 nye år. Revisor Erling Jakobsen stiller ikke til gjenvalg.

Forslag til ny revisor: Geir Kjelaas som foreslås valgt for 2 år.

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

Styret for 2011 ser da slik ut:

Grethe Riber                                                   Leder                         

Astrid Rognan                                                 Økonomiansvarlig       

Kirsti Mentzoni                                               Vara                           

Cathrine Birkelund Jakobsen                           Styremedlem               

Hans Einar Jensen                                           Styremedlem   

           

Geir Kjelaas                                                    Revisor

                                  

Line Stolpen                                                    Valgkomite                 

Lena Johansen Høyvang                                  Valgkomite     

           

EVENTUELT:

 

·         Nord-Norge treffet i juni vil være i Finnmark om det blir noe av.

 

·         Den internasjonale dagen for Down Syndrom er 21. mars. Forslag om markering senere på året, med stand i Glasshuset i Bodø, og lignende stand andre plasser. Målet er å få til aktivitet og markere dagen flere steder i fylket samtidig.

o    Forespørsler til kontaktpersonene våre

o    Astrid henter inn tilbud på ballonger med logo, skrapelodd og roll-ups.

o    Loddsalg

o    Hans-Einar snakker med Rema Gross i Narvik om mulig sponsing av boller

 

·         Mer loddsalg. Supert med lodd til kr. 1,-

 

·         Forslag om å prøve å innhente sponsorer til foreningen. Det kan utarbeides en mal som sier en fast pris pr. år, og hva den enkelte sponsor får for den summen. Viktig at det er sponsorer som er forenlig med vårt arbeid. Styret tar opp saken på førstkommende styremøte og blir enige om hvilke kriterier vi legger til grunn og hva vi kan tilby av reklame for ev. sponsor.

 

   

·         Forslag til lokalisering neste årsmøte/treff:

 

  Ø   Sulis                            Cathrine undersøker

  Ø   Saltfjellet                     Grethe undersøker

  Ø   Narvik                         Hans Einar undersøker

  Ø   Rognan                        Line undersøker

  Ø   Andre aktuelle steder: Kjerringøy, Herøy, Fauske, Mo i Rana, Mosjøen

 

Styret blir enige om dato og hva vi ønsker, for så å sende ut forespørsler til de stedene vi ble enige om på årsmøtet. Dato settes første styremøte etter årsmøtet.

 

Årsmøtet slutt.

Bodø 12. mars 2011

 

Cathrine Jakobsen               Grethe Riber                            Astrid Rognan

Referent                              Sign                                         Sign

Referat fra årsmøte 2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE I UPS & DOWNS NORDLAND 7. MARS 2010

Sted: Junkerdal Turistsenter i Junkerdal

Det møtte 10 stemmeberettigede medlemmer til årsmøtet. Totalt var oppmøtet på treffet i helga 7 familier samt invitert foreleser. Pga sykdom ble det stort forfall i sist liten men det kan vi dessverre ikke gjøre så mye med.

·        Årsmelding

 

Årsmeldingen var sendt ut på forhånd og ble i tillegg delt ut på møtet. Ingen av de fremmøtte hadde noe å tilføye og årsmeldingen ble enstemmig godkjent slik den foreligger.

·        Regnskap

 

Det ble kommentert at det var lav inntekt på medlemskontigent for 2009. Begrunnelsen til dette er at foreningen ble stiftet oktober 2008, og den kontingent som ble betalt da, gjaldt for siste del av 2008 og 2009. Derfor er det meste inntektsført på 2008. For 2010 vil kontingent inntektene gjenspeile kalenderåret. Det ble stilt spørsmål om tildelte midler fra fylket og Helse Nord i 2009 var øremerket til bestemte formål, og leder orienterte om kriteriene for tilskuddene.

Muligheter for å søke midler fra andre? Vi må jobbe for å få inntekter, men pengene må også brukes underveis.

Regnskap og revisjonsberetning godkjent med de kommentarer som foreligger.

·        Forslag 1

 

GEOGRAFISK PLASSERING AV ÅRSMØTE OG TILHØRENDE TREFF TIL UPS & DOWNS NORDLAND

Nordland er et langt fylke og da er det naturlig at man tar opp spørsmålet om hvor årsmøte og treff bør ligge. Dette er vårt andre årsmøte i foreningen, og vi havnet igjen i samme område som 2009, som da var på Lønsdal. Forklaringen er nok at mesteparten av styret befinner seg i Salten/Bodøområdet.

Årsmøtet inviteres til å fatte følgende retningslinjer/vedtak:

Det er naturlig at årsmøte og treffsted ikke skal være på samme sted hver gang. Det foreslås at vi deler områdene inn i sør (sør for Saltfjellet), Saltenområdet og nord (fra Hamarøy og nordover).

Årsmøte bør gå maks 2 år på rad i samme region, men helst bør det være rullering hvert år.

Det er vanskelig for et styre alene å finne steder og innhente tilbud på lokalitet, overnatting m.v. så styret er avhengig av at medlemmer i nærområdet kan være behjelpelig med slike ting. De som bor der vet tross alt mest om hvilke tilbud som finnes.

For 2011 foreslås det at vi vedtar at årsmøte og tilhørende treff legges nordover, dvs et sted mellom Hamarøy og Troms grense. Hvis det av en eller annen grunn ikke skulle være mulig å få dette til, er det sørfylket som blir neste årsmøtested.

Vedtak:

Tanken om rullering er bra, men representantene fra Narvik hadde en merknad om at man nødvendigvis ikke måtte legge treffet til Narvik, hvis det ble slik at treffet ikke fikk deltakere. Det er viktigst at det blir mange deltakere. Riksgrensen er et mulig alternativ. Muligheter for reisefordeling?

Det kom også opp forslag om Sulis fra flere representanter. Vi ble enige om følgende: Både Narvik, Riksgrensen og Sulis sjekkes ut med tanke på muligheter og priser, så avgjør vi etter hvert hvilket alternativ vi skal jobbe videre med. Viktig med tidlig påmeldingsfrist.

 

·        Forslag 2

 
FORSLAG OM DEKNING AV DELTAKERAVGIFT TIL NORD NORSK TREFF

 

Nord-Norsk Nettverk for Downs Syndrom har i mange år arrangert et treff som går av stabelen rundt St. hans tider. Det har vært tradisjon at dette arrangeres på skift mellom de tre nordligste fylkene, og har vært arrangert i samme fylke 2 år på rad.

For å delta på dette treffet må man betale en avgift pr. familie som i 2009 var på 200 kroner. Dette anses som en medlemskontigent. Da mange av de som deltar på treffene her også er medlem i Ups & Downs foreninger/nettverk, ønsker jeg å sette fram følgende forslag: 

            Alternativ I:

            Familier som er medlem av Ups&Downs Nordland og deltar på Nord-Norsk treff, får dekket sin familiekontigent til treffet. Ordningen gjelder i første omgang for 2010 og 2011, og så tas saken opp til ny vurdering i 2012.

Alternativ II:

            Familier som er medlem av Ups & Downs Nordland og deltar på Nord-Norsk treff, får dekket sin familiekontigent til treffet.

            Dette innføres som en fast ordning fra og med 2010.

            Hvis det skulle vise seg at vi må vurdere våre kostnader og utgifter, tas saken opp til ny vurdering på årsmøte.

 

            Vedtak:

            Flertallet ønsker at vi skal prioritere midler til eget arrangement/
sosialt felles opplegg når vår forening har
treff eller møter. Det kan ev. leies inn en form for underholdning eller vi kan også subsidiere noe av overnatting til eget treff. Familiekontigenten er ikke avgjørende om folk vil dra på det andre treffet eller ikke.

 

·        Valg 2010

 

Da vi ikke har valgt en valgkomite, har leder på vegne av styret påtatt seg oppgaven med å forespørre de som er på valg angående videre engasjement.

 

De som ble valg for 1 år i 2009, og er på valg for 2 nye år nå er:

 

Astrid Rognan, Bodø               Økonomiansvarlig        Tar gjenvalg

Kathy Frøskeland, Glomfjord   Styremedlem               Tar ikke gjenvalg

Kirsti Mentzoni, Sandhornøy    Varamedlem                Tar gjenvalg

 

Da styret bare har bestått av damer, måtte vi prøve å finne en mann som erstatter Kathy i styret. Etter noen runder og flere telefoner har Hans Einar Jensen fra Narvik takket ja til dette tilbudet.

 

Forslaget som da foreligger er:

 

Astrid Rognan, Bodø            Økonomiansvarlig            Velges for 2 år

Hans Einar Jensen, Narvik     Styremedlem                   Velges for 2 år

Kirsti Mentzoni, Sandhornøy  Varamedlem                   Velges for 2 år

 

Enstemmig vedtatt. Styret for 2010 er da som følger:

 

Grethe Riber, Leder

Astrid Rognan, Økonomi

Hans Einar Jensen, styremedlem

Cathrine S. Birkelund, styremedlem

Kirsti Mentzoni, varamedlem

 

 

Valg av valgkomite for 1 eller 2 år:

 

Årsmøtet oppfordres til å velge en valgkomite bestående av 2 personer.  Det innføres som en fast ordning at vi har valgkomite i foreningen.

 

Vedtak:

Ingen av de fremmøtte ville påta seg oppgaven, så det delegeres til det nye styret å prøve å finne en valgkomite.

 

Valg av revisor:

Erling Jakobsen foreslås gjenvalgt for 2010. Enstemmig.

 

Eventuelt

 

Astrid har mottatt søknad fra Grethe Riber om dekning av deltakeravgiften til Landskonferansen samt dekning for Hans Einar Jensen som nå er valgt inn som styremedlem. Avgiften er kr. 1.800,- pr. person. De får ingen dekning fra NAV og må koste alle utgifter selv. De erklærer seg inhabile i diskusjonen.

 

Vedtak:

Årsmøtet innvilger dekning av deltakeravgiften for de 2 på bakgrunn av at de sitter i styret. Det forventes referat som legges ut på hjemmesiden, samt at informasjon generelt fra Landskonferansen kan deles med resten av medlemmene i etterkant.

 

Ellers ble det diskutert litt vedr. utsending av giro på fornyelse av medlemskap. Styret hadde en tanke om å spare porto og bare sende på mail, men det viser seg at det blir avglemt av mange når de ikke får regningen, samt at ikke alle har tilgang til mail. Fra neste år vil foreningen sende ut regninger på dette.

 

Årsmøtet slutt.

 

Bodø 7. mars 2010

 

 

Grethe Riber              Astrid Rognan                              Erling Jakobsen

Referent                             Sign                                        Sign

Årsmøte 2009

21. MARS 2009

 

Sted: Polarsirkelen Høyfjellshotell, Lønsdal

 

Det møtte 18 stemmeberettigede medlemmer til årsmøtet. Totalt var oppmøtet 40 inklusiv barna samt en invitert foreleser.

 

Leder ønsket velkommen og benyttet anledningen til å gratulere alle med den internasjonale DS dagen. Vi tok så en liten presentasjonsrunde av deltakerne før vi startet det offisielle årsmøtet.

 

  Ø  Årsmelding

Årsmeldingen var sendt ut på forhånd og ble i tillegg delt ut på møtet. Ingen av de fremmøtte hadde noe å tilføye og årsmeldingen ble enstemmig godkjent slik den foreligger.

 

  Ø  Regnskap

Regnskapet er ikke formelt ferdig enda, men Astrid Rognan orienterte om økonomien vår. Inntekter vi har hatt er innbetaling av medlemskontigent samt tilskudd fra Helse Nord i 2008. Det ble informert om tilskudd som vi har fått innviglet i 2009 fra fylket.

 

  Ø  Endring i foreningens vedtekter

Vedtektene er utsendt på forhånd og styret har lagt fram forslag til en liten korrigering i teksten i § 5.

 

Endringen er at styret innkaller til årsmøte med minst 6 ukers varsel. Forslag fra medlemmer som ønskes behandlet på årsmøte må være styre i hende 3 uker før årsmøtedato. Saker og forslag til vedtektsendring må sendes ut før årsmøtet.

 

Vedtekter med de korrigeringer som nevnt ovenfor enstemmig vedtatt.

 

  Ø  Valg

Valgkomiteen har lagt fram følgende innstilling.

 

Leder                           Grethe Riber, Bodø                      Velges for 2 år

Økonomiansvarlig        Astrid Rognan, Bodø                     Velges for 1 år

Styremedlem               Cathrine Birkelund, Saltstraumen    Velges for 2 år

Styremedlem               Kathy Frøskeland, Glomfjord         Velges for 1 år

Varamedlem               Kirsti Mentzoni, Sandhornøy          Velges for 1 år

 

Styrets medlemmer deler på sekretærfunksjonen.

 

§ 4 i vedtektene sier at styret normalt velges for 2 år av gangen. For å unngå at hele styret er på valg hvert år, har derfor valgkomiteen i år foreslått at 2 av medlemmene velges for 2 år og resten for 1 år. Ved neste valg endres dette til 2 år på de som er valgt for 1 år nå.

 

Det blir kommentert at styret burde bestå av kvinner og menn. Det er ingen som har meldt sin interesse og heller ingen av de fremmøtte menn som ønsker å stille nå.

Valgkomiteens innstilling enstemmig vedtatt men styret oppfordres til å jobbe med å få menn inn i styret ved neste valg.

 

 

  Ø  Oppnevning av revisor

Jfr.§ 5 skal årsmøtet også oppnevne revisor. Årsmøtet delegerer til det nye styret å oppnevne revisor. Enstemmig.

 

  Ø  Fastsettelse av medlemskontigent

Kontingenten for 2009 er satt så dette gjelder fra og med 01.01. 2010. Det blir kommentert at vi har satt en veldig lav kontingent i forhold til andre foreninger. Tanken til styret var at det skulle være rimelig slik at vi klarte å verve mange medlemmer da de fleste ofte har flere foreninger og lag man deltar i.

Det etterlyses også en familiekontigent.

 

Etter litt diskusjon blir årsmøtet enig om følgende forslag:

 

Foreldre/foresatte                                          125,- pr. person pr. år

Barn                                                                75,- pr. år

Andre (familie/søsken/støttemedlemmer)          75,- pr. år

Familie                                                          300,- pr. år

 

Forslaget enstemmig vedtatt. Gjelder fra 1. Januar 2010.

 

Det er ikke innmeldt noen formelle saker til møtet så det åpnes for spørsmål og forslag. Inntekt er et tema og så langt har vi jo fått noen offentlige midler samt innbetalt medlemskontigent.

 

Kathy foreslår en postkasse som man setter opp i butikk, hvor folk kan legge sine pantelapper i. Ideen er god og Kathy får i oppgave å undersøke om vi må søke tillatelse fra politi m.v. til dette. Når det er avklart får vi komme tilbake til hvordan vi ev. skal gjennomføre det i praksis.

 

Ellers orienterer Grethe om tanken bak den planlagte brosjyren og inviterer årsmøtet til å komme med tanker og forslag om hvordan de syns en slik brosjyre bør se ut. Forslag sendes på mail til leder så får styret sette seg ned å se på saken og prøve å få utarbeidet et utkast. Ber om at alle medlemmene engasjerer seg i saken så snart som mulig.

 

Det planlegges en egen hjemmeside for foreningen. Styret etterspurte årsmøtet etter innspill i forhold til en slik side. Det kom som forslag at elever ved media/kommunikasjon på videregående skoler kan brukes for å gjøre denne jobben, og at det er viktig med jevnlig oppdateringer av en slik side.

 

Det orienteres også litt i forhold til medlemskap i NNDS samt årets Nord-Norge treff som er planlagt i Mosjøen i slutten av juni.

 

Styret har invitert Marianne Tymi Gabrielsen for å prate om det å være søsken til barn med DS og hun får tid på slutten av årsmøtet. Litt senere skal hun prate med bare de søsknene som er til stede.

Marianne gir også innspill til styret om at tegn til tale kurs for søsken kan være et tema som burde satses litt på ved neste samling/møte.

 

Årsmøtet slutt.

 

Bodø  4. april 2009

 

 

Grethe Riber                                     
Referent


Astrid Rognan                                               Cathrine Schjetne Birkelund

      Sign                                                                       Sign