Vedtekter Ups & Downs Nordland 

 

§ 1       Navn og Formål 

Foreningens navn er Ups & Downs Nordland. 

Foreningen har sitt sete i Nordland Fylke. 

Ups & Downs Nordland er en politisk uavhengig forening som har til formål: 

 • Å gi informasjon til nye foreldre og deres familie, på et tidlig tidspunkt, når de måtte ønske det.
 • Å være et samlingspunkt for familier og barn med Down syndrom i form av sosiale arrangementer.
 • Å fremme barn med Down syndrom og deres familiers interesser overfor kommunale fylkeskommunale og andre offentlige myndigheter.
 • Å spre informasjon, arrangere kurs/seminarer eller informasjonsmøter for familier og andre interessegrupper. 

§ 2       Medlemskap
Foreningen er åpen for barn og unge med Down syndrom og deres familier, samt andre som har interesse av arbeidet med mennesker med Down Syndrom.  

Stemmerett har kun foreldre eller foresatte til barn med Downs syndrom. Dette for å ivareta foreningens særinteresser.  

Andre medlemmer har forslags- og uttalerett.

§ 3       Medlemsaktiviteter 

Betalende medlemmer har rett til å delta på alle aktiviteter som arrangeres i foreningens regi.  

Medlemsaktiviteter kan blant annet være, men er ikke begrenset til: 

 • Temakvelder
 • Helgeseminarer

§ 4       Styret
Foreningens daglige virke ivaretas av et styre på 3 til 6 personer som normalt velges for 2 år av gangen. Det er mulig med gjenvalg.

Styrets medlemmer skal dekke følgende funksjoner 

 • Leder
 • Sekretær
 • Økonomi/kasserer
 • Styremedlemmer
 • Varamedlemmer 

Styrets leder og økonomiansvarlig er tildelt signaturrett hver for seg.
 

Foreningens leder og andre av styrets funksjoner velges av og blant styrets medlemmer.
Styret kan oppnevne arbeidsutvalg for spesielle saker. 

Styret er beslutningsdyktige når minst 2/3 av styrets medlemmer er til stede. Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Beslutninger som oppnår stemmelikhet avgjøres ved lederens
dobbeltstemme. 

Styremøte avholdes når styret eller styrets leder beslutter det, eller når minst halvparten av styrets medlemmer krever det.

§ 5 Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens øverste organ. Betalende medlemmer har rett til å delta på årsmøtet og kan møte via fullmakt.

Årsmøtet skal avholdes innen 30. september hvert år. Styret innkaller til årsmøte med minst 6 ukers varsel. Innkallingen skjer skriftlig. Forslag fra medlemmer som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende 3 uker før årsmøtedato. Saker og forslag til vedtektsendringer må sendes ut før årsmøtet. 

Årsmøtet er vedtaksført med de antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Årsmøtet kan bare treffe vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen. 


Endring i vedtekter krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene. Årsmøtet kan holdes i forbindelse med annen medlemsaktivitet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker
• Styrets årsberetning, inklusive regnskap
• Eventuelle endringer i foreningens vedtekter
• Valg av styret
• Oppnevning av revisor
• Saker innmeldt av medlemmer

§ 6       Økonomi
Foreningens inntektskilder kan være:
• Medlemskontingent
• Offentlig støtte
• Sponsorstøtte

§ 7       Tilknytning til andre foreninger
Foreningen skal søke å samarbeide med
• Relevante statlige, kommunale og fylkeskommunale innstanser. ( PPT, Habiliterinsgtjensten ol.)
• Norsk Nettverk for Down Syndrom ( NNDS)
• Andre regionale Ups & Downs foreninger
• Andre relevante foreninger

§ 8       Oppløsning
Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall på årsmøtet.

Ved oppløsning omgjøres foreningens eventuelle økonomiske midler til stipender for arbeid med å fremme forskning og utviklingsarbeide om mennesker med Down Syndrom.
 

 

Revidert 21.04.18

 

Vedtekter for fond

1. Stifter

Stifter av fondet er: Årsmøtet i Ups & Downs Nordland.

2. Fondets vedtekter

§1

Fondets navn er Øyvind og Olve’s Minnefond

§2

Fondet har til formål å gi glede, kos og trøst for barn med DS og deres familier.

Støtten kan være i form av dekning av utgifter til aktiviteter, gaver, m.m.

§ 3

Fondet har ved stiftelsen midler på konto nr 4750 27 46029
Fondets kapital er kr 38 749,- på stiftelsestidspunktet. Kapitalen skal stå på høyrentekonto, renter tillegges fondets kapital.

Det føres internt regnskap for å skille de to beløpene som er gitt på henholdsvis 10 400,- 27 800,-. På stiftelsesdato er beløpet større, pga. renteinntekter.

§4

Støtte utbetales til familier etter forslag med kortfattet begrunnelse.

§5

Fondet bestyres av sittende styre i Ups & Downs Nordland.

Styret skal orientere årsmøtet om vedtatte bevilgninger i løpet av året.

§6

Endring av fondets vedtekter kan kun foretas av årsmøtet og må varsles på vanlig måte. Fondets formål kan ikke endres.

§7

Minnefondet kan oppløses av styret hvis det samme styret finner dette hensiktsmessig. Midlene som befinner seg i fondet, deles mellom foreningen for hjertesyke barn (Olve) og støtteforeningen for kreftsyke barn (Øyvind)

 

Fondet erklæres stiftet.                  Bodø, 2. mars 2013

 

Enstemmig vedtatt.