Referat fra styremøte november 2016

Referat fra styremøte 10.november 2016

 

Sted: Kafè En kopp, Bodø  

Til stede: Astrid Rognan, Grethe Riber, Christer Andreassen og Kirsti Mentzoni.

 Fraværende: Hans Einar Jensen

 

Foreningsmessig tilknyting til Norsk Nettverk for Down Syndrom – NNDS

Saken ble presentert på landsmøtet til NNDS og alle Ups & Downs foreningene har mottatt informasjon og forespørsel om saken. Vi er i utgangspunktet positiv til en slik ordning, så lenge det ikke gir noen negative virkninger for vår forening. Styret diskuterte saken og vi vil legge frem saken på neste årsmøte, mars 2017. Før vi kan gi noen innstilling her, ønsker vi avklaring på en del spørsmål og det er sendt følgende spørsmål til den som jobber med dette i NNDS:

  • Blir det satt noe “tak” på kontigenten? De som f.eks er 6 i husstanden i dag, vil de måtte betale 150 for første og så 75 x 5, dvs 525. Blir dyr kontigent som kanskje ekskluderer noen medlemmer?
  • Er det undersøkt hvordan det blir foreningene når kontigent betales tilbake som tilskudd til Ups & Downs? Hvordan skal vi synliggjøre medlemskontigent i våre regnskap/system?
  • Hvordan blir medlemsregister tilgjengelig hvis alt skal føres sentralt fra NNDS? Hvilke tilganger får vi til medlemsregistret for å holde oversikt over “egne medlemmer”?
  • Hva med de som er medlem i NNDS i dag og ikke med i en Ups & Downs forening, blir det automatisk medlemskap begge veier der det finnes Ups&Downs foreninger?
  • Hvilke kontrakter/avtaler inngås med de som ønsker å være tilsluttet NNDS og er det noen minus for foreningen med dette? Er det undersøkt hvordan det stiller seg ift søknader om tilskudd?
  • Må foreningen betale noe gebyr for å være med i NNDS ift faktureringer mv?
  • Hva med de som har medlemskap i begge foreninger i dag? Den praktiske løsningen hvis vi vedtar i mars 2017 at vi skal være en del av NNDS?

Vi vil gjerne ha avklart en del spørsmål før vi legger det frem på vårt årsmøte og lurer på om noen allerede har planlagt ekstraordinært årsmøte eller allerede avviklet det, mtp denne saken.

 

I tillegg bør vi sjekke med Helse Nord og fylket om dette vil gi noen endringer for oss med tanke på søknader om støtte.

Årsmøte og treff 2017

Vi har satt dato til helgen 17 – 19 mars 2017 og det blir i Bodø. Vi har sjekket diverse alternativ og i skrivende stund er det avklart at det blir på Scandic Havet i Bodø.

  • Diskuterer litt vedr. innhold foruten om årsmøte.
  • Landskonferanse må orienteres om.

Markering av den internasjonale dagen 21.3? Effekter – Astrid ansvarlig. Stand i glasshuset- vi må sjekke med senterleder om det er ok.

Mulige tema: IP/Spes.ped/BPA/Overganger skole – Grethe sjekker med mulig foreleser.

Loddsalg meldes inn med salgsstart 1.12.16 og trekkes på treffet.

 

Endring av styresammensetningen

Slik det er i dag innkalles vara på lik linje med resten av styret. Vedtektene sier vi skal ha et styre på 4 -6 medlemmer. I dag har vi 4+vara. Vi ønsker å endre slik at den som sitter som vara i dag, blir styremedlem og vedkommende ønsker også det. Gir beskjed til valgkomiteen og lager sak til årsmøtet på det.

Grethe orienterer de som sitter i valgkomiteen om tid og sted for årsmøte og informerer om at de må gjøre sin vanlige jobb her.

 Diverse

Diskuterte litt vedr. LK 2018 i Bodø.

Bodø november 2016

 

Grethe Riber

Referent